Found: 421  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีของผมที่--สศค. / สาธิต รังคสิริ
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร], 2553.
เลขเรียกHJ1360.55 ส642,330.9593 ส642ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กรมบัญชีกลาง = 120 th Anniversary : The comptroller general''s department / กรมบัญชีกลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2553.
เลขเรียกHJ2168 ห159 2553,657.835 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กรมบัญชีกลาง = 120th Anniversary The Comptroller General's Department / กรมบัญชีกลาง.
ชื่อผู้แต่งกรมบัญชีกลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2553.
เลขเรียกHJ 2162.55 ก17ท 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2418-2538 / คณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 120 ปี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2539.
เลขเรียกHJ1360.55.Z6 ก443 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2418-2538 / กระทรวงการคลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2538.
เลขเรียกAG551.T48 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2518-2538 / กระทรวงการคลัง. [text]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการคลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กระทรวงการคลัง 2538
เลขเรียก354.8 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2549.
เลขเรียกJQ1746.ฮ3กห4 ห34 2549,355 ป483ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปีกระทรวงการคลัง พ.ศ.2418-2538.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงการคลัง, 2538.
เลขเรียก3362 ร54ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี ของวายุภักษ์ 2 / วราเทพ รัตนากร.
ชื่อผู้แต่งวราเทพ รัตนากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548.
เลขเรียก352.4 ว272 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปีของ วายุภักษ์ 2 : วราเทพ รัตนากร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มปพ., 2548?]
เลขเรียกJQ1745 ส63 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี เศรษฐกิจไทย 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ / บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
เลขเรียกHC445.Z9E47 .ห25 2551,330.9593 ม246ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา