Found: 189  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCITY SIGHT : เมืองที่มองไม่เห็น / สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
ชื่อผู้แต่งสรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560, [2017]
เลขเรียกHT243.T5 ส325c 2560,307.76 ส325ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCompanion modelling to analyse the land/water use and labour migration interactions in Lam Dome Yai ...
ชื่อผู้แต่งWarong naivinit.
พิมพลักษณ์2008.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHappy Eco-Symbiosis : สุขภาวะอุตสาหกรรมเชิงนิเวิศ / วศิน มหัตนิรันดร์กุล...[และคนอื่นๆ] text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก็อปปี้, 2557
เลขเรียกHD9718 ส72 2557,613 H253H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModeling \& simulation = แบบจำลอง กรองอนาคต กำหนดปัจจุบัน / จัดทำโดย มูลนิธิโครงการหลวง, มูลนิธิวิ...
ชื่อผู้แต่งกุลวัฒน์ ศรีอินทร์งาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2550.
เลขเรียกQH541 .ก74 2550,720.22 ม854 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร 2527 / สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2527.
เลขเรียก959.32201 ส 601 ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯ 2545 : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5-7 กร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเรื่อง กรุงเทพฯ 2545 (2526 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียก304.2 ก475ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯดีศึกษา รศ.211: ทิศทางและเครือข่ายงานวิจัย. / มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์ศึกษา สถาบันวิจัยที่ภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
เลขเรียกGF662.B28 ก482 2536,915.9311 ม251ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ฟื้นฟูชุมชนเมืองริมน้ำ : รายงานการประชุมปฏิบัติการ ; วันที่ 29 พฤษภาคม 2546 / คณะสถาปัตยกรร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์ฟื้นฟูชุมชนเมืองริมน้ำ: (2546 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกHM 101 ศ486ก,333.7845 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือโลก / เทรูโอะ ฮิงะ.
ชื่อผู้แต่งฮิงะ, เทรูโอะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2536.
เลขเรียกQR51 ฮ423 2536,579 ฮ423ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดผลงานศิลปะในหัวข้อเรื่อง "ประโยชน์และคุณค่าของป่าชายเลน" : โครงการสร้างจิตสำนึกชุมชนในการอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกN365.ท9 ก637 2545,704.943 ส215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย 15-16 กรกฎาคม 2538 ณ โรงแรม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเรื่องมหาวิทยาลัยกับการพัฒนา สภาพสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย" : 2538 : เชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ 2538.
เลขเรียกGF696 ก475ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทั่วประเทศประจำปี 2536 เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม.
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทั่วประเทศเรื่อง "มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม" (2536 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.
เลขเรียกHM206 .ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "คุณภาพชีว...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 1 : 2533 : มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533.
เลขเรียกDS589.ก453 ก66 2533,307.764 ก482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา