Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงจากคนท้ายน้ำ : จากจีนตอนใต้ถึงชายแดนไทย-ลาว / สุมาตร์ ภูลายยาว บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วนิดา เพรส, 2551.
เลขเรียกQH541.5.S7 ค56,333.91 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอนผีหลง : บ้านของปลา พืชพันธุ์ และผู้คนแห่งลำน้ำของ / สุภาพร นิภานนท์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มรักษ์เชียงของ โครงการแม่น้ำและชุมชน เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา, 2546.
เลขเรียกQH541.5.ล63 ค54 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมยาตรา รักษาลำน้ำโขง : คอนผีหลง : บ้านของปลา พืชพันธุ์ และผู้คนแห่งลำน้ำของ / เนื้อหา กลุ่มรักษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
เลขเรียกDS555.42 ธ44,577.64 ธ351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558.
เลขเรียกHC441 น677,577.64 น678 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยาและประวัติศาสตร์ป่าบุ่งป่าทามลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง / โดย เครือข่ายนักวิจัยไทบ้านลุ่มน้ำสงค...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มแม่น้ำโขง, 2548.
เลขเรียกQH541.5.W374 น683,574.5 ค84น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบิดแก่งแม่น้ำโขง / [ผู้ศึกษา วรินทรา ไกยูรวงศ์]
ชื่อผู้แต่งวรินทรา ไกยูรวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกQH541.5.S7 ว329
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษารูปแบบการทำประมงลุ่มน้ำโขงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพพื้นที่ กรณีศึกษาบ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพ...
ชื่อผู้แต่งตระการ ทองเกลี้ยง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกส.ร. 333.7845 ต1711ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาละวิน : สายน้ำสามแผ่นดิน / กองบรรณาธิการ โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต ; โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิ...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : โครงการ, 2551.
เลขเรียกQH541.5.S7 ส64 2551,333.91 ส27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำโขง : แม่น้ำแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม / คณะนักวิจัยจาวบ้าน เชียงของ-เวียงแก่น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการแม่น้ำและชุมชน, 2547.
เลขเรียกวจ DS568 ม880,วจ 333.9162 ม886
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำโขง : แม่น้ำแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม / โดยคณะวิจัยชาวบ้าน เชียงของ-เวียงแก่น.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการแม่น้ำและชุมชน, 2547.
เลขเรียกDS568 .ม83 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำโขง [video recording] : มหานทีแห่งชีวิต / อสมท. จำกัด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : อสมท. จำกัด, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่โขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำและสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ = Mekong-Salween : peoples, waters and the g...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกDS523.2 .ม87 2551,333.91 ก27ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา