Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชพฤกษ์วิชาการ" : รายงานสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555 / จัดทำโดย ศูนย์วิจัยแ...
ชื่อผู้แต่งการประชุม "ราชพฤกษ์วิชาการ" (ครั้งที่ 3 : 2555 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิทยาลัย, 2555
เลขเรียกส.ร. 016.00143 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings : การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC academic week ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2553 ณ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ utcc academic week (2553 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2553.
เลขเรียก016.00143 ก482ปร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUTCC academic week : การสัมมนาวิชาการระดับชาติ วันที่ 12-16 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / ม...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการระดับชาติ (2552 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552.
เลขเรียก016.00143 ก525ย 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUTCC Academic week : การสัมมนาวิชาการระดับชาติ ; วันที่ 12-16 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การสัมมนาวิชาการระดับชาติ (2552 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552
เลขเรียกLG395.H86 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUTCC Academic week : การสัมมนาวิชาการระดับชาติ วันที่ 21-25 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / ม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การสัมมนาวิชาการระดับชาติ (2554 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกLG395.H86 ม56 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic week [ประจำปีการศึกษา 2553], วันที่ 21-25 มีนาคม 2554 [ณ ห้อ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Week ประจำปีการศึกษา 2553 (2554 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2554.
เลขเรียก011.54 ก581ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic week วันที่ 21-25 มีนาคม 2554 / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ (2554 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกZ5816.ห372 ห372 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่องการสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2526-2532 / ...
ชื่อผู้แต่งอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียกZ5630 อ835 2526-32,016 อ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลผลงานวิจัยของบุคลากรกรมการฝึกหัดครู สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียก016.3 ป349
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับงานโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธุ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียกHE8697.25.T5 ป353,384.55 ป353
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ / คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551.
เลขเรียกLB2341 ม173 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยสยาม : บทคัดย่อผลงานวิจัยและโครงงานของอาจารย์และนักศึกษา ปีการศึกษา 2544 - 2545 / สำนัก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสยาม. สำนักวิจัยและพัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา, 2545.
เลขเรียกฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2555,011.75 ส319ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยสยาม : บทคัดย่อผลงานวิจัยและโครงงานของอาจารย์และนักศึกษา [Text] สำนักวิจัยและพัฒนา มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสยาม. สำนักวิจัยและพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสยาม [2545?]
เลขเรียก011.75 ม192ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยสยาม : บทคัดย่อผลงานวิจัยและโครงงานของอาจารย์และนักศึกษา พ.ศ. 2540-2543 [Text] สำนักวิจ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสยาม. สำนักวิจัยและพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสยาม [2545?]
เลขเรียก370.71 ส225ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่องานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2548-2558 / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2558.
เลขเรียก011.75 ม857ร 2548-58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา