Found: 74  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยม เปรียบเทียบระหว่าง "สาระบันเทิง" กับ "ดาราบันเทิง" /...
ชื่อผู้แต่งธัญญาลักษณ์ พฤทธิประเสริฐ.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการสื่อข่าวของนักข่าวสำนักข่าวเนชั่นในยุคดิจิทัล / พรรวี นธีทิพย์.
ชื่อผู้แต่งพรรวี นธีทิพย์.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาทางเพศผ่านนิตยสารสตรีกับทัศนคติทางเพศของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จังห...
ชื่อผู้แต่งชารินี จ้องสุวรรณ.
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้และความพึงพอใจในนิตยสารสตรีของนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยบูรพา : รายงานการวิจัย / ตรีนุช ร...
ชื่อผู้แต่งตรีนุช รัชตพิบูล.
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสารและการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป / ชน...
ชื่อผู้แต่งชนกานต์ เพชรพลอย.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของแฟนคลับนักร้องเก...
ชื่อผู้แต่งสรรชุดา พลายบัว.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโฆษณาแฝงในสื่อสิ่งพิมพ์ และผลกระทบต่อผู้บริโภค : รายงานการวิจัย = Advertorials in Thai printed m...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุช ปัญญไพโรจน์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555.
เลขเรียก659.132 ช172กร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อวารสารแคทเทเลคอมของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) = The ut...
ชื่อผู้แต่งสมพร ชูเจริญรัตน์, 2507-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มีต่อสาขาวิชานิทเศศาสตร์ (ภาคปกติ) มหาวิทย...
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559
เลขเรียกวจ 302.2 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดรรชนีวารสารไทยทางนิเทศศาสตร์ (พ.ศ. 2496 - 2526) / โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต, นิตยา เหล็กแก้ว
ชื่อผู้แต่งอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 2527.
เลขเรียก001.51016 อ835ด
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิตยสาร = Magazine / พรภัทร อัมราภินันท์.
ชื่อผู้แต่งพรภัทร อัมราภินันท์, 2515-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิตยสารแจกฟรีสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า = Free magazine for electric train''s passengers / วิรุฬห์ ส่งเส...
ชื่อผู้แต่งวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์, 2497-
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องนิเทศทัศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, 2540-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องนิเทศศาสตรปริทัศน์ = Journal of communication arts review.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประภาคาร 3 นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ไอ อินเตอร์มีเดีย, 2552
เลขเรียก302.2 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา