Found: 340  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระยาอนุมานราชธน หมวดสุภาษิต เล่มที่ 3 เรื่องหิโตปเทศ / พระยาอนุมานราชธน.
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน, พระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537.
เลขเรียก398.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 อมตะนิทานอีสป / รัตนา คชนาท เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งรัตนา คชนาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เรื่องสนุก นิทานอีสปสองภาษา อังกฤษ-ไทย / นาตาชา เดชดำรง.
ชื่อผู้แต่งนาตาชา เดชดำรง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ พลัส มีเดีย, 2552.
เลขเรียก398.2 น463ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 นิทานกตัญญู 12 นิทานเรียนรู้ฉับพลัน นิทานคุณธรรม : ยารักษาโรคทางใจ / แปลและเรียบเรียง โดย พุทธ...
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2556.
เลขเรียกBQ4570.G7 พ831ส 2556,398.20951 พ831ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นิทานสุภาษิต : สอดแทรกคติสอนใจ ส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม / ส. รัตนรัตติ รวบรวมและเรียบ...
ชื่อผู้แต่งส. รัตนรัตติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2552.
เลขเรียกPN989.T5 ส113,398.9 ส14ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ยอดกตัญญู / พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ); ร. บุนนาค, รวบรวมจากต้นฉบับภาษาจีน.
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ธรรสภา, 254-.
เลขเรียก179.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ยอดกตัญญู / ร.บุนนาค [นามแฝง] รวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2535.
เลขเรียกBQ4570.G7 ย171 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 อมตะนิทานอีสปสอนใจเด็กดี / พี่แมลงปอ.
ชื่อผู้แต่งพี่แมลงปอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2552.
เลขเรียกย 791ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอีสป ของน้องหนู / ปวีณา จับแก้ว.
ชื่อผู้แต่งปวีณา จับแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอ็นกรุ๊ป, 2556.
เลขเรียกย ป496ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 สำนวนสุภาษิตไทย ฉบับหนูจะเป็นเด็กดี / สุภาพร เยี่ยมชัยภูมิ [text]
ชื่อผู้แต่งสุภาพร เยี่ยมชัยภูมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2557.
เลขเรียก398.9 ส838ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องเด่น นิทานอีสป / ครูมินนี่.
ชื่อผู้แต่งครูมินนี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง53 นิทานเซ็น / พระดุษฎี เมธงกุโร
ชื่อผู้แต่งพระดุษฎี เมธงกุโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีคับบลิวเค พริ้นติ้ง แอนด์ อาร์ต, 2538.
เลขเรียกBQ9291.2 ด731ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง71 ยอดกตัญญูจีน : บันทึกนิทานโบราณเพื่อส่งเสริมคนดีให้เพิ่มพูนขึ้นในบรรณพิภพ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธรรมสภา, [2550]
เลขเรียกPN989.C6 ย171 2550?,179.9 จ688 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 นิทานเทียบสุภาษิตไทย / ต้นฉบับเดิมของพระยาสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร)
ชื่อผู้แต่งสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร), พระยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, [255-]
เลขเรียกPN989.T5 ส735
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 นิทานเทียบสุภาษิตไทย / ต้นฉบับเดิมของ พระยาสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร)
ชื่อผู้แต่งสีหราชฤทธิไกร, พระยา, ทองคำ สีหอุไร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2553], [2010]
เลขเรียกPN989.T5 ส735ป 2553,398.2 ส735ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา