Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี / ศิราพร ณ ถลาง text
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559
เลขเรียกGR312 .ศ64 2559,398.2 ศ444ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง บิงยมาศทอง / อุบลศรี อรรถพันธุ์
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์ ผู้วิจัย
เลขเรียก398.209593 อ835ก 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุดเรื่อง บิงยมาศทอง / ของ อุบลศรี อรรถพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 อ74,ส.ร. 895.911 อ457ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด : เรื่อง เจ็ดจา / ของ อิงอร จุล...
ชื่อผู้แต่งอิงอร จุลทรัพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 อ622
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง เจ็ดจา / อิงอร จุลทรัพย์
ชื่อผู้แต่งอิงอร จุลทรัพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555.
เลขเรียก895.91 อ715ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด : เรื่อง บุญศารอด ศรีศารอดชาดก เล...
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 อ734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ ประเภทหนังสือบุดเรื่อง ปองครก / ของ อุบลศรี อรรถพ...
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 อ75 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วรรณคดีอีสานเรื่อง ขุนทึง / ธนันท์ พิสัยสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งธนันต์ พิสัยสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกPN1008.T5 ธ213ก 2531,895.91 ธ 231 ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เรื่องจริยศาสตร์ในวรรณคดีนิทานอีสาน : รายงานการวิจัย / สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ, สุกัญญ...
ชื่อผู้แต่งสิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น, 2531.
เลขเรียก398.2049591 ส732ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาพสะท้อนสังคมจากนิทานกะเหรี่ยงบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี = A...
ชื่อผู้แต่งกัลยา วิทยาศิริกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกว 398.2 ก399ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่อง ทุคตะ / วรรณา บำรุงภักดิ์
ชื่อผู้แต่งวรรณา บำรุงภักดิ์
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกPN1008.T5 ว267ก,294.31883 ว 193 ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช / ชญานิษฐ์ จอมพงศ์
ชื่อผู้แต่งชญานิษฐ์ จอมพงศ์
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกPN1008.T5 ช112ก 2545,895.911 ช 018 ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกภาคใต้จากหนังสือบุด สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ชื่อผู้แต่งสืบพงศ์ ธรรมชาติ
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียก294.3184 ช 526 ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงพิจารณ์นิทานชาดกล้านนา เรื่องชุมพูราชแตงเขียว = A critical study of Chumphurat Taeng Kh...
ชื่อผู้แต่งอรไท ผลดี.
พิมพลักษณ์2528.
เลขเรียกBQ1467 .อ43 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์กลอนนิทานเรื่อง ดาราวงษ์ / ถิรวรรณ ศรีรัตนโชติชัย.
ชื่อผู้แต่งถิรวรรณ ศรีรัตนโชติชัย.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก398.209593 ถ419ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา