Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี รัตนโกสินทร์ 25 ปี นิติศาสตร์ จุฬา / [กองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอช-เอ็น การพิมพ์, [252-?]
เลขเรียกLB2365.L3 ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ / กำชัย จงจักรพันธ์.
ชื่อผู้แต่งกำชัย จงจักรพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
เลขเรียก346.01 ก212ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารวิชาการการท่องเที่ยว = TAT Tourism Journal
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องดุลพาห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2497-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องนิติสังคมศาสตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ วารสารที่มีการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิแ...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรพี' 52 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะนิติศาสตร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2552.
เลขเรียกKPT74 ม57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารกฎหมาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Ubon Ratchathani Law Journal.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารกฎหมาย วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร.
พิมพลักษณ์อุดรธานี: วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร, 2547-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ = Dhurakijpundit law journal.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา, 2544-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารกฎหมายปกครอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2525-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา