Found: 70  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการประดิษฐ์ชุดการแสดงพื้นบ้านอีสานของวิทยาลัยนาฏศิลป / วิทยานิพนธ์ ของ ธราดล ชัยเดชโก...
ชื่อผู้แต่งธราดล ชัยเดชโกสิน
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกวจ 780.95933 ธ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟ้อนของชาวผู้ไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ / สุภาพร คำยุธา = Dance of Phuthai...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร คำยุธา
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกGV1703.ท9 ส7 2546
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟ้อนที่สืบเนื่องจากพิธีกรรมที่ปรากฏในภาคอีสาน / วิทยานิพนธ์ ของ พงษ์ลัดดา เถินมงคล
ชื่อผู้แต่งพงษ์ลัดดา เถินมงคล
พิมพลักษณ์2539
เลขเรียกGV1703.T5 พ161ก,793.31 พ12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร / พจน์มาลย์ สมรรคบุตร = Fon Puthai in Renu Nakhon / Photchaman Samakhabut.
ชื่อผู้แต่งพจน์มาลย์ สมรรคบุตร 2496-
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกGV1703.ท9 พ23 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟ้อนอีสาน / ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร = Isan Dance / Yudthasilp Juthavijit.
ชื่อผู้แต่งยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร 2500-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรำเรียกขวัญ [text] / นริศรา ศรีสุพล
ชื่อผู้แต่งนริศรา ศรีสุพล
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2551
เลขเรียกผว วจ 790 น253ก มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการการพัฒนาครูอาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / รายงานการศึกษาค้นคว้า...
ชื่อผู้แต่งเอมอร พุทธจันทร์
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาท่ารำจากประติมากรรมรูปพระศิวนาฎราชแบบเขมร ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กับการประ...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ เข็มพิลา
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก793.31 พ 762 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาท่ารำจากประติมากรรมรูปพระศิวนาฎราชแบบเขมร ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกับการประด...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ เข็มพิลา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539.
เลขเรียกGV1703.ท9 พ65 2539
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์และการประดิษฐ์ท่ารำของภาคอีสานในศตรรษที่ 12-16 จากใบเสมาเมืองฟ้าแดดสูงยาง / นงลักษ...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ ชนกนำพล, 2499-
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534.
เลขเรียกGV133.ท92ต5 น36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเผยแพร่นาฎศิลป์พื้นบ้าน ระบำโคราชประยุกต์ / บุษบัน ศรีสารคาม
ชื่อผู้แต่งบุษบัน ศรีสารคาม
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา, 2528
เลขเรียก793.31 บ48ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน (ระบำศิลปาชีพ ชุด หุ่งขี่กะทา) : จากภูมิปัญญา ขี้กะทา ส่าเกลือสีขาวเป็นเกลือ...
ชื่อผู้แต่งเรขา อินทรกำแหง
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ม.ป.ป.
เลขเรียก793.31 ร51ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุด นาฏการมหกรรม = Traditional Thai performing arts festival / มหาวิทยาลัยศิลปาก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2536].
เลขเรียกGV1703.ท9 ม57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงพื้นบ้านในประเทศไทย / เรณู โกศินานนท์.
ชื่อผู้แต่งเรณู โกศินานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539.
เลขเรียกGV1743 ร765 2539,790.09593 ร837ก 4/2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงพื้นบ้านในประเทศไทย / เรณู โกศินานนท์.
ชื่อผู้แต่งเรณู โกศินานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2542.
เลขเรียกGV1703.ท9 ร735 2542,394.3 ร54ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา