Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจำเลย : การสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดำเนินคดีอา...
ชื่อผู้แต่งการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจำเลย : การสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดำเนินคดีอาญาของไทย" (2546 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546.
เลขเรียก345.05 ก528ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปัจัจยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษที่ได้รับใบรับรองความประพฤติจากกรมราชทัณฑ์" ...
ชื่อผู้แต่งเพลินใจ แต้เกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2553
เลขเรียกส.ร. 365.6 พ573ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาและการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานหญิงสงขลา / ศรินทร์รัตน์ อดทน.
ชื่อผู้แต่งศรินทร์รัตน์ อดทน.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกHD5715.5.T5 ศ173ก 2544,365.66 ศ 148 ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการศึกษาและการบริหารการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางสงขลา / ยิ่งพินโย บุปผะโพธิ์
ชื่อผู้แต่งยิ่งพินโย บุปผะโพธิ์
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกHV8665 ย258ก 2547,365.66 ย 489 ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกวิชาชีพและค่าตอบแทนการทำงานของผู้ต้องขัง = Vocational training and remuneration for prisoner /...
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล, 2516-
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบและกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ / โดย กลุ่มงานพัฒน...
ชื่อผู้แต่งสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์. กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, 2555.
เลขเรียก365.66 ว494ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบและกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ : รายงานการวิจัยฉ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมราชทัณฑ์, 2555.
เลขเรียก365.66 ก494 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพผู้ต้องขังที่เป็นประโยชน์ต่อกรมราชทัณฑ์ : รายงานการศึกษาวิัจัย / คณะผู้ร่วมวิจัย, น...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2548.
เลขเรียก365.65 ก522 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพความเป็นอยู่และการฝึกอบรมผู้ต้องขัง : การศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางขอนแก่น / คึกฤทธิ์ ม...
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ม่วงทอง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารงานเรือนจำ และทัณฑสถานเกี่ยวกับปัญหา ในการบริหารงานการอบรม และฝึกวิชาชีพผู้ต้...
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ เขตร์กุฎี
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก365.66 ท 142 ค 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานราชทัณฑ์เปรียบเทียบ : มาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤต...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนัก, [2551].
เลขเรียก365.66 ง319 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติ และความต้องการในการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น ของผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษเรือนจำกลา...
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ม่วงทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก365.6 ส722ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดเขต 4 และแนวทางพัฒนาผู้กระทำผิดซ้ำ / ...
ชื่อผู้แต่งสุรพล พูลน้อย.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก364.3 ส 858 ป 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยบางประการในผู้ถูกควบคุมชายศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต้ / กม...
ชื่อผู้แต่งกมลชนก ทองเอียด
พิมพลักษณ์2548
เลขเรียกRA776.9 ก44 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบและกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยด้านการฝึก...
ชื่อผู้แต่งกรมราชทัณฑ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ์, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา