Found: 95  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ในหลวงฯ" : กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
ชื่อผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2549.
เลขเรียกDS586.8 .พ4855 2549,923.1593 ภ74น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 เรื่องเอกไทยใน Span / พระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์พระนคร : ก้าวหน้า, 2502.
เลขเรียก928.95911 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี น.นพรัตน์ เจิดจรัสรัศมีมิเสื่อมคลาย / ประสิทธิ์ ฉกาจธรรม
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ฉกาจธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2553.
เลขเรียกPL4209.น111 ป412,928.1 ป412ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศึกสามก๊ก / หลี่ปิ่งเอี้ยน ซุนจิ้ง : ค้นคว้า ; บุญศักดิ์ แสงระวี, แปลจากภาษาจีน. [text]
ชื่อผู้แต่งหลี่, ปิ่งเอี้ยน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2551.
เลขเรียกPL3275.T4ส63 ห46 2551,895.1 ห17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการร่างสัญญา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for Lawyers : Contract Drafting / จุมพต สายสุนทร.
ชื่อผู้แต่งจุมพต สายสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียกPE1116.L2 จ637 2555,346.02 จ776ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers : contract drafting / จุมพต สายสุนทร
ชื่อผู้แต่งจุมพต สายสุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียกPE1116.L2 จ637 2558,346.02 จ637ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนและการแปลหนังสือสำหรับวัยรุ่น / ลมุล รัตตากร.
ชื่อผู้แต่งลมุล รัตตากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2529.
เลขเรียกZ1037 ล4,808.06 ล125ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลตามหลักภาษาศาสตร์ / วิษณุ กอปรสิริพัฒน์
ชื่อผู้แต่งวิษณุ กอปรสิริพัฒน์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.
เลขเรียกP306 ว768ก,425.2 ว75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออาชีพ / ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์).
ชื่อผู้แต่งผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียก418.02 ผ227ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวพ้นกรอบไอน์สไตน์ รอฮีม ปรามาท [Text]
ชื่อผู้แต่งรอฮีม ปรามาท, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2548
เลขเรียกQC16.E5 ส172 2548,530.1 ส172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันของไอน์สไตน์ = Einstein''s dreams / Alan Lightman ; ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ แปล.
ชื่อผู้แต่งไลด์แมน, อลัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียกPS3562.I44 ค53 2548,813.54 ล979คฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา