Found: 137  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นักเรียนนอก" ข้อมูลสำคัญในประวัติศาสตร์สังคมไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
เลขเรียกLB2375 .ว66 2550,370.116 ว555น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กับชีวิตที่ผมอยู่ในอเมริกา : season 1 : homecoming / ชี้ดาบ
ชื่อผู้แต่งชี้ดาบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส 2557.
เลขเรียกLB2376.4 ช576 2557,370.116 ธ626ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กับชีวิตที่ผมอยู่ในอเมริกา : Season 1 : homecoming / ธีรนัย โสตถิปิณฑะ.
ชื่อผู้แต่งธีรนัย โสตถิปิณฑะ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภทระ พรีเพรส, 2558.
เลขเรียกLB2376.4 ธ64,370.116 ธ626ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กับชีวิตที่ผมอยู่ในอเมริกา : season 2 : cominghome / ชี้ดาบ
ชื่อผู้แต่งชี้ดาบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ส. เอเชียเพรส (1989), 2558.
เลขเรียกLB2376.4 ช576,370.116 ธ626ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี ชีวิตนักเรียนทุนฯ ไทย-อเมริกัน / รัฐพร สมิทธิพิพัฒน์ผล.
ชื่อผู้แต่งรัฐพร สมิทธิพิพัฒน์ผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2548.
เลขเรียกLB2376.4 ร63,371.82
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี นักเรียนทุนรัฐบาลไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], [25--?]
เลขเรียกLB2337.5.ท9 ร54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน 100 ชีวิต นักเรียนทุนไทยด้านไอที...ในแดนภารตะ / ฤทัย จงสฤษดิ์, วันทนา รู้หลัก และปริทัศน์ เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 2548.
เลขเรียกLB1049 ห159 2548,005.107 ห15 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ทศวรรษรัตนโกสินทร์ : รวมบทวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในช่วง 200 ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ / โครงการจัดพ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการจัดพิมพ์หนังสือและตำราประกอบการเรียนจากวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2525.
เลขเรียก959.3008 จ683ย 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ไทย-เยอรมัน 2550 เพื่อสืบสานอัจฉริยะ / สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน, 2550]
เลขเรียกDS575.5.ย7 ส67 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น = Mombusho scholarship.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย, 2547].
เลขเรียกLB2339.J3 ห65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ = Commemorative book for 72nd Anniversary of ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สมาคม, 2539?].
เลขเรียก378.73 จ688 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAFS ภารกิจพิชิตฝัน / มะปราง AFS-47. [text]
ชื่อผู้แต่งมะปราง AFS-47
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เปเปอร์เมท, 2554.
เลขเรียก373
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGo เรียน กิน เที่ยว @New Zealand / by Sam : ศรากุล สุโคตรพรหมมี
ชื่อผู้แต่งศรากุล สุโคตรพรหมมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แก้วกานดา, 2555.
เลขเรียกDU 413 ศ166ก 2555,919.3 ศ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLive Learn Love = อยู่ เรียนรู้ รัก / อุมาพร สืบสิงห์, นัทธพงศ์ นันทสำเริง text
ชื่อผู้แต่งอุมาพร สืบสิงห์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2557
เลขเรียก428.3495911 อ846L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา