Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านคำที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีภาวะบกพ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย รอดพ้น.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLC4704.87 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี / โดย สุพจ...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ หนองมีทรัพย์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2805 ส732 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังก...
ชื่อผู้แต่งมยุรี หอมขจร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกLB1047.5 ม58 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของโลก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พวงผกา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกLB1028.3 ช627 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นชะอำ สำหรับนักเรียนชั้นประถม...
ชื่อผู้แต่งสุพรรษา ทิพย์เที่ยงแท้
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1047.5 ส73 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ร...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ วงศ์สินอุดม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB1028.3 พ43 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะวิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริม...
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี พูลสวัสดิ์.
เลขเรียกLB1028.3 ส74 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาการไม่ทำการบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเอกชน อ...
ชื่อผู้แต่งไพรวัลย์ ธิถา.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สหวิทยาลัยทวารวดี, 2534
เลขเรียก370.7 พ985ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูบบุหรี่ของนักเรียนด้วยกระบวนการทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่โร...
ชื่อผู้แต่งวิไลรัตน์ เดียวกูล.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี, 2550.
เลขเรียกHV5740 ว649 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยเรื่องการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาว่ายน้ำสำหรับนักเรียนชายระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอรุณประดิ...
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิทยาศษสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553
เลขเรียกวจ 797.2 ว515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา