Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบ...
ชื่อผู้แต่งอรทัย หอมทรัพย์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHD3232.55.A4T5 อ324ก 2537,372.189334 อ 237 ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร สังกัดกองการศึกษาเทศ...
ชื่อผู้แต่งเกศกานดา ขำชัยภูมิ
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 028.5 ก85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว อำเภอเมืองอุบลราช...
ชื่อผู้แต่งฉลาด ปรัชญาอภิบาล
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนปทุมวิทยากร อำเภอเมือง จังหวัดอุบ...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ จารุแพทย์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 371.54 น24ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สำนักง...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ หลักรัตน์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 371.54 ท65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความสามารถและพฤติกรรมการเรียนที่แตกต...
ชื่อผู้แต่งชญาดา ดานุวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกส.ร. 372 ช132ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรองในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี / ...
ชื่อผู้แต่งศิริพงษ์ ศรีโรจน์
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกวจ 371.84 ศ74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยระดับมโนมติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านปัญญาธรรมกับระดับค่านิยมพื้นฐานที่มีต่อกลุ...
ชื่อผู้แต่งเพชรสวาท ฉัตรวิไล.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : โรงเรียนบ้านหมากมี], 2533.
เลขเรียก371.81 พ877ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา