Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นปร...
ชื่อผู้แต่งอภิรักษ์ จงวงศ์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 510.702 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนบ้านหนองผือ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี / การศ...
ชื่อผู้แต่งเสาวรักษ์ หอมมาก
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 028.55 ส85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านผาทอง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธา...
ชื่อผู้แต่งชาติณรงค์ ไชยทองศรี
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 371.54 ช63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี / การศึ...
ชื่อผู้แต่งวิไลรัตน์ ศรีโนนยาง
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 371.54 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดสถาพร อำเภอโนนสะอาด จั...
ชื่อผู้แต่งจรรยา ศิริสมพงษ์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 371.5 จ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านการรักษาความสะอาดโรงเรียนอนุบาลศศิกานต์ อำเภอบ้านผือ ...
ชื่อผู้แต่งปานธิพา สุวรรณแสง
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 371.54 ป63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอ้อ อำเภอหนอง...
ชื่อผู้แต่งจุลพงษ์ ทัญญะเชียงพิณ
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 371.54 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบโรงเรียนบ้านหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังห...
ชื่อผู้แต่งศราวุธ สัพโส
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกวจ 371.54 ศ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบโรงเรียนบ้านโนนอุดม อำเภอบ้านผือ จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งบุญเลี้ยง วงษ์แก้ว
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกส 371.54 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิดและแบบฝึกทัก...
ชื่อผู้แต่งสมควร น้อยเสนา
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 495.910702 ส42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อวีซีดี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเ...
ชื่อผู้แต่งบุญเพ็ง อินลา
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 420.702 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส...
ชื่อผู้แต่งอรัญติตา ศรีบุญเรือง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.51 อ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้หนังสือนิทานพื้นบ้านเรื่องอุสา-บารส ชั้...
ชื่อผู้แต่งจินตนา แสงมณี
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 495.910704 จ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสารในชีวิตประจำวันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ...
ชื่อผู้แต่งประภัสสร โพธิโน
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกส 507.02 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรำเต้ยหนุ่มสาวชาวนาด้วยสื...
ชื่อผู้แต่งรำไพ บุญเลิศ
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 780.702 ร69ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา