Found: 1,316  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงา...
ชื่อผู้แต่งพรรณอร วันทอง
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2561.
เลขเรียก372.374 พ269ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและกา...
ชื่อผู้แต่งศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB2806.15 ศ46 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดคะเนจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและความต้องการ ด้านอาคารสถานที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนประถมศ...
ชื่อผู้แต่งประทีป โตมะนิตย์
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียก371.8 ป 246 ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม / ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์, ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์.
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ เหล่าเนตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ, 2549.
เลขเรียกLB1025.3 ป267,371.3 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์), 2545.
เลขเรียกLB1564.T5 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งพรชนก จันทิมา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB1047.5 พ42 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Method เพื่อพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ...
ชื่อผู้แต่งวันวิสา พุทจิระ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB2806.15 ว65 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านคำที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีภาวะบกพ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย รอดพ้น.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLC4704.87 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวัน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด...
ชื่อผู้แต่งปัญญา วินิจผล.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกLB3479.T5 ป524ก 2539,372.1716 ป 668 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ผสมผสานแนวคิดสไตล์การเรียนรู้ โดยใช้อินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งอารยา พิณนอก
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกวจ 420.702 อ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก...
ชื่อผู้แต่งขัตติยะ โคตถา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB2805 ข63 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมพื้นฐานของโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท สังกัดสำนักงานการประถมศึ...
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ จันทนา
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกLC215 ย126ก 2535,370.1931 ย 126 ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมกุฉิน...
ชื่อผู้แต่งสิริกร จิตภักดี
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 025.525 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครนายก ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัต...
ชื่อผู้แต่งจำเนียร นำศรีเจริญกุล.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกLB3479.T5 จ356ก 2542,372.1716 จ 427 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนวัดหินมงคล อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / การ...
ชื่อผู้แต่งกิติพงษ์ ศรีคะรัตน์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 371.54 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา