Found: 312  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง123 กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 4-5 ปี) / วัฒนา ปุญญฤทธิ์, ปฐิกรณ์ ตุกชูแสง. [text]
ชื่อผู้แต่งวัฒนา ปุญญฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2545.
เลขเรียกLB1140.2 ว398ก 2545,372.21 ว113ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOne amazing โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม / [บรรณาธิการกิจ นิคม ชมภูหลง ...
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม]: ฝ่ายบริการทางการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม, 2543.
เลขเรียกLB1592 ว423
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดเเก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งพรศรี อุ่นตุ้ม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "โครงงาน" / มาลัย สิงหะ
ชื่อผู้แต่งมาลัย สิงหะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก372.3507 ม492ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม / ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์, ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์.
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ เหล่าเนตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ, 2549.
เลขเรียกLB1025.3 ป267,371.3 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ / จีระพันธุ์ พูลวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งจีระพันธุ์ พูลพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกLB1029.M75 จ64,371.392 จ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งสิริพร ศรีสมวงษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: ม.ป.พ.; 2549.
เลขเรียกว 372.6521044 ส731ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวัน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด...
ชื่อผู้แต่งปัญญา วินิจผล.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกLB3479.T5 ป524ก 2539,372.1716 ป 668 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ผสมผสานแนวคิดสไตล์การเรียนรู้ โดยใช้อินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งอารยา พิณนอก
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกวจ 420.702 อ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย / กุลยา ตันติผลาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งกุลยา ตันติผลาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบรน-เบส บุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกLB1140.2 ก75,372.218 ก784ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยการบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) หน่วยการเรียนรู้เรื่องส...
ชื่อผู้แต่งพนิดา คำปัน
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก371.39 พ199ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก...
ชื่อผู้แต่งขัตติยะ โคตถา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB2805 ข63 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยหนังสือพิมพ์ในโรงเรียน / โยธิน โลหะสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งโยธิน โลหะสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2536.
เลขเรียก372.8 ย842ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี / ...
ชื่อผู้แต่งยิ่ง ทัศน์แก้ว
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา