Found: 182  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านคำที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีภาวะบกพ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย รอดพ้น.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLC4704.87 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Provision of activities to enhan...
ชื่อผู้แต่งดวงหทัย เมธา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกวจ. 372.6 ด172ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการใช้หนังสืออ่านประกอบชุด งามมารยาทไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี กันกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, 2543.
เลขเรียก372.8 พ53ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนในอำเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
ชื่อผู้แต่งชลนันท์ พลายระหาญ.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.41 ช222ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 อำเ...
ชื่อผู้แต่งสินีนาฏ บุญบุตร
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 028.55 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนบ้านหนองผือ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี / การศ...
ชื่อผู้แต่งเสาวรักษ์ หอมมาก
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 028.55 ส85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร สังกัดกองการศึกษาเทศ...
ชื่อผู้แต่งเกศกานดา ขำชัยภูมิ
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 028.5 ก85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญระดับตีความ โดยใช้ชุดนิทานคุณธรรม 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งโสภา สุวรรณ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา = D...
ชื่อผู้แต่งผกามาศ เยาวเรศ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.91 ผ112ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิดและแบบฝึกทัก...
ชื่อผู้แต่งสมควร น้อยเสนา
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 495.910702 ส42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียน...
ชื่อผู้แต่งสุวิมล สพฤกษ์ศรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกLB1027.42 ส75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แผนที่ความคิดประกอบการจัดกิจกรรมการเร...
ชื่อผู้แต่งบุษกร พัดบุบผา.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2557.
เลขเรียกว 371.9 บ672ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค 5W1H ประกอบแบ...
ชื่อผู้แต่งชนกพร สุริโย.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก372.4 ช151ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ โดย...
ชื่อผู้แต่งเบญจรัตน์ ปิ่นเวหา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกLB1050.45 บ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K...
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์พรรณ พงษ์สวัสดิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกLB1050.45 อ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา