Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุ...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา แซ่ลี้
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์แแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผ...
ชื่อผู้แต่งสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมกรุ...
ชื่อผู้แต่งกรุณา ชัยสว่าง
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 641.1 ก47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อำเภอเมือ...
ชื่อผู้แต่งเจียมจิต แสงวงศ์
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก371.8 จ84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานในระดับประถมศึกษา โรงเรียนวาร...
ชื่อผู้แต่งทนิศยา จำปา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว/ภน 649.3 ท153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อปรับพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนน...
ชื่อผู้แต่งพิทยาภรณ์ พิทยาธรกุล, 2507-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเบี้ยอรรถกร / โดย ทิพภ...
ชื่อผู้แต่งทิพภา ประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกLB1061 ท63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปรับพฤติกรรมคุยกันในชั้นเรียนโดยใช้เบี้ยเศรษฐกิจ / พิทยา ภูสำเภา.
ชื่อผู้แต่งพิทยา ภูสำเภา.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกLB1060.2 พ671ก 2540,155.418 พ671ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยหนังสือภาพประกอบการ์ตูนของนักเรียนชั้นประถมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งนภีสี ศรีวัฒนทรัพย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกLB3609 น46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของการใช้เบี้ยอรรถกรปรับพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ศรีนวล มีศรี...
ชื่อผู้แต่งศรีนวล มีศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกLB1060.2 ศ213ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมเลี้ยงดูและตัวแปรทางบุคลิกภาพบางตัวในฐานะที่เป็นตัวทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถม...
ชื่อผู้แต่งผจงจิต อินทสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538.
เลขเรียก372.127 ผ12ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษา 3 รูปแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและ...
ชื่อผู้แต่งธงชัย ปรีชา
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลของการปรับสินไหมและการควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรมความขัดแย้งกับเพื่อนของนักเรียนชั้นป...
ชื่อผู้แต่งอรุณ หมื่นวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540
เลขเรียกปพ 154.24 อ473ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเปรียบผลของการปรับสินไหมและการควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรมความขัดแย้งกับเพื่อนของนักเรียนชั้น...
ชื่อผู้แต่งอรุณ หมื่นวงศ์.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก154.24 อ411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา