Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 อำเภอ 1 ทุน โอกาสทองของเด็กไทย รุ่น 2 (ปีการศึกษา 2549) / [คณะบรรณาธิการ ยุวดี ภูริโภไคย ... [และ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2549.
เลขเรียก371.223 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน 100 ชีวิต นักเรียนทุนไทยด้านไอที...ในแดนภารตะ / ฤทัย จงสฤษดิ์, วันทนา รู้หลัก และปริทัศน์ เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 2548.
เลขเรียกLB1049 ห159 2548,005.107 ห15 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 / ฐา...
ชื่อผู้แต่งฐานิยา งามศิริ, 2529-
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก371.223 ฐ221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา จังหวัดสระแก้ว / สุรีย์ เกิดในหล้า.
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ เกิดในหล้า.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก371.223 ส867ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจุดคุ้มทุนในการบริหารโรงเรียน และค่าใช้จ่ายต่อหัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพรประสงค์ จังหวัดชลบุ...
ชื่อผู้แต่งสืบพงษ์ วงษ์ดีไทย.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก371.22 ส736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทุนทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมกรณีศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธิ์ / ศิรวัชร วงษ์วันทนีย์.
ชื่อผู้แต่งศิรวัชร วงษ์วันทนีย์.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกLB3605 ศ645
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักเรียนทุน : โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2550.
เลขเรียกLB2339.ท9 ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สำนักงานโครงการส่วนพระอ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542.
เลขเรียกLB2849.T5 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากบ้านนาสู่เมืองนอกจากเมืองนอกกลับเมืองกรุง : ชีวิตนักเรียน "โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"...
ชื่อผู้แต่งศศิธร เทพี.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ...
ชื่อผู้แต่งทวีวัฒน์ เบญจมาศ.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก373.122 ท225ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เข...
ชื่อผู้แต่งจักรี โพธิ์สำนัก.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก373.122 จ234ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำน...
ชื่อผู้แต่งสายใจ แซ่โซว.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก371.22 ส657ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองมะปร...
ชื่อผู้แต่งกัญญา แสงเจริญโรจน์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก372.122 ก383ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น : การวิจัยผสานวิธี / วิทยาน...
ชื่อผู้แต่งสมชาย โพธิ์ศรี
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 371.8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการรับสมัครนักเรียนชนบท ปี 2525 และ แนวทางการปฏิบัติงานรับสมัครนักเรียนชนบท ปี 2526 / ฝ่ายวิชาการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2525.
เลขเรียก371.8072
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา