Found: 71  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี ชีวิตนักเรียนทุนฯ ไทย-อเมริกัน / รัฐพร สมิทธิพิพัฒน์ผล.
ชื่อผู้แต่งรัฐพร สมิทธิพิพัฒน์ผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2548.
เลขเรียกLB2376.4 ร63,371.82 ร63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 อำเภอ 1 ทุน โอกาสทองของเด็กไทย รุ่น 2 (ปีการศึกษา 2549) / [คณะบรรณาธิการ ยุวดี ภูริโภไคย ... [และ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2549.
เลขเรียก371.223 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน 100 ชีวิต นักเรียนทุนไทยด้านไอที...ในแดนภารตะ / ฤทัย จงสฤษดิ์, วันทนา รู้หลัก และปริทัศน์ เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 2548.
เลขเรียกLB1049 ห159 2548,005.107 ห15 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น = Mombusho scholarship / [กองบรรณาธิการ ประยูร เชี่ยววัฒนา ... [และคนอื่น ๆ...
ชื่อผู้แต่งชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2547.
เลขเรียก371.223 ช625 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น = Mombusho scholarship.
พิมพลักษณ์Bangkok : Mitsiam International, [254-]
เลขเรียกLB2339.J3 ห556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น = Mombusho scholarship.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย, 2547].
เลขเรียกLB2339.J3 ห65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องO-ha-yo go inter อยู่ญี่ปุ่นอย่างนักเรียนทุน / โดย ทิปิจัง.
ชื่อผู้แต่งทิปิจัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค, 2552.
เลขเรียกDS812 ท6อ 2552,378.52 ท454อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSummer job in USA : work \& travel ฉบับนักศึกษา / สหรัฐ เจตมโนรมย์, เรื่องและภาพ.
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ เจตมโนรมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงกลม, 2548.
เลขเรียกHD5262.C3 ส54,370.1162 ส459ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 / ฐา...
ชื่อผู้แต่งฐานิยา งามศิริ, 2529-
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก371.223 ฐ221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา จังหวัดสระแก้ว / สุรีย์ เกิดในหล้า.
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ เกิดในหล้า.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก371.223 ส867ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สั...
ชื่อผู้แต่งทรรศนีย์ แก้วจันทร์, 2509-
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก373.12 157ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจุดคุ้มทุนในการบริหารโรงเรียน และค่าใช้จ่ายต่อหัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพรประสงค์ จังหวัดชลบุ...
ชื่อผู้แต่งสืบพงษ์ วงษ์ดีไทย.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก371.22 ส736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทุนทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมกรณีศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธิ์ / ศิรวัชร วงษ์วันทนีย์.
ชื่อผู้แต่งศิรวัชร วงษ์วันทนีย์.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกLB3605 ศ645
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / สุ...
ชื่อผู้แต่งสุภัชชา แสงจันทร์.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก373.122 ส834ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชาวมอแกนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมอแกนในจังหวัดพังงาโดยใช้คอ...
ชื่อผู้แต่งยุพดี ยศวริศสกุล.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, [2558?].
เลขเรียก374.2 ย384ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา