Found: 575  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEffects of using a strategy-based training program on attitudes and self-access English language lea...
ชื่อผู้แต่งRatree Booranasanti.
พิมพลักษณ์2007.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Effects of Using Creative Writing Activities on Students' Attitudes Towards Learning English = ผ...
ชื่อผู้แต่งKanjana wutthisak
พิมพลักษณ์2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิช...
ชื่อผู้แต่งจรรยา เกษโพนทอง
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียก371.89 จ 059 ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการสภานักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ บุญสร้าง.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก371.89 ส263ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองเพื่อเปลี่ยนทัศนคติ ต่อการปฏิบัติตนทางเทศ ของนักเรียนวัยรุ่น โดยใช้สื่อน่ากลัว / มนต์ฤดี คร...
ชื่อผู้แต่งมนต์ฤดี ครองแถว
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก305.235 ม 123 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบความเป็นตัวแปรปรับและตัวแปรตัวกลางในโมเดลเชิงสาเหตุในการตัดสินใจสมัครสอบเข้าเรียนต่อคณะวิทยา...
ชื่อผู้แต่งณชนก พลายละหาร 2516-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันการศึกษา / พิชัย เสงี่ยมจิตต์.
ชื่อผู้แต่งพิชัย เสงี่ยมจิตต์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542.
เลขเรียกLB2805 พ642,371.2 พ643ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริโภคผักผลไม้และทัศนคติในการบริโภคผักผลไม้ของนักเรียนวัยรุ่น ที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนธานี...
ชื่อผู้แต่งสุทัศนา ขันแข็ง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
เลขเรียก371.716 ส778ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) พ.ศ. 2534 ตามการร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียก371.51 ร26ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนช่วงชั้น...
ชื่อผู้แต่งวิภาพร อินทร์ประเสริฐ.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก371.334 ว649ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในรูปสุขบัญญัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ในสัง...
ชื่อผู้แต่งสุขสบาย เวชสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี, 2541.
เลขเรียกWB120 ส747 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติที่มีผลต่อการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา / ร้อยตำรวจเอก ...
ชื่อผู้แต่งสุชินทร์ ปรีดาสุริยชัย
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมจิตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยม...
ชื่อผู้แต่งดุจเดือน พันธุมนาวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกLB 1737 .T5 ด42 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการรับรู้เกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลของเด็กวัยเรียน / อาภัตรา ผการัตน์.
ชื่อผู้แต่งอาภัตรา ผการัตน์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา