Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านคำที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีภาวะบกพ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย รอดพ้น.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLC4704.87 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการใช้หนังสืออ่านประกอบชุด งามมารยาทไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี กันกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, 2543.
เลขเรียก372.8 พ53ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนในอำเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
ชื่อผู้แต่งชลนันท์ พลายระหาญ.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.41 ช222ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 อำเ...
ชื่อผู้แต่งสินีนาฏ บุญบุตร
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 028.55 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองทัพ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบล...
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย สายราม
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 371.8 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนบ้านหนองผือ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี / การศ...
ชื่อผู้แต่งเสาวรักษ์ หอมมาก
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 028.55 ส85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร สังกัดกองการศึกษาเทศ...
ชื่อผู้แต่งเกศกานดา ขำชัยภูมิ
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 028.5 ก85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังห...
ชื่อผู้แต่งนิตินัย คำจันทร์
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกวจ 371.8 น73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนไพโรจน์วิชาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ้ด จัง...
ชื่อผู้แต่งพลายพิชัย ศิริอรรถ
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกวจ 371.8 พ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านจับใจความบทร้อยกรองภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการกลุ่มที่ใช้แผนผังความคิด...
ชื่อผู้แต่งกมลเนตร คำไสย์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 495.910704 ก44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา = D...
ชื่อผู้แต่งผกามาศ เยาวเรศ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.91 ผ112ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิดและแบบฝึกทัก...
ชื่อผู้แต่งสมควร น้อยเสนา
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 495.910702 ส42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์...
ชื่อผู้แต่งรฐา แก่นสูงเนิน
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB1028.3 ร36 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนั...
ชื่อผู้แต่งสิรินาถ ธารา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1528 ส64 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่าน-เขียน...
ชื่อผู้แต่งธมน ชัชวาลกิจกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกLB1528 ธ43 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา