Found: 89  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี ที่ก้าวเดิน: รวมผลงานอาจารย์และนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้...
พิมพลักษณ์ตาก : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, 2560
เลขเรียกW18 ส728 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ พย.สสส. ครั้งที่ 2 "บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาล สู่การเป็นนักสร้างเสริมส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555.
เลขเรียกRA427.8 ผ931 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย / บัณ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 1 : :2550 : นครปฐม).
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียกZ5055.F79 ก6ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพบัณฑิตแพทย์ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 6 - 10 : รายงานการวิจัย [text] / พีระพงค์ กิติภาวงค์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
เลขเรียกสร 378.198 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพบัณฑิตแพทย์ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 6-10 : รายงานการวิจัย / พีระพงค์ กิติภาวงค์ ... [และ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
เลขเรียก378.198 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหอพักสหกรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล / สารนิพนธ์ ของ ไวกูณฐ์ สถาปนาวั...
ชื่อผู้แต่งไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 371.625 ว92ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาแพทย์ศิริราช = Mind, moral, and ethics development of Siri...
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, [2550?]
เลขเรียกLB3609 พ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตแพทย์ตามกรอบสมรรถนะคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / นวรัตน์...
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ มานะ
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก610.6952 น 297 ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเวชศาสตร์ชุมชน 5 : การสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรม เรื่อง จริยธรรมของนักวิจัยในการว...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
เลขเรียกW50 ก514 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการบริการสุขภาพและความคิดเห็นต่อการเชื่อมโยงบริการสุขภาพระหว่างร้านยามหาวิทยาลัยและศ...
ชื่อผู้แต่งณัฐกานต์ นะตะพงษ์ศิลป์
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของคะแนนผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคะแนนสอบคัดเลือกและผลการศึกษาในหลั...
ชื่อผู้แต่งอาทิตยา รัตนโรจนากุล
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556.
เลขเรียกวจ 610.706 อ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเครียดของนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / พนารัตน์ กลึงสุวรรณชัย.
ชื่อผู้แต่งพนารัตน์ กลึงสุวรรณชัย.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษในด้านความเข้าใจและคว...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุท ลิ่มรัชชพงศ์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
เลขเรียกR834 ช43 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ค...
ชื่อผู้แต่งสุปราณี พิชัยคำ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพความเป็นแพทย์ ของนักศึกษาแพทย์ / วีรวรรณ สุจริต
ชื่อผู้แต่งวีรวรรณ สุจริต
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียก153.9461069 ว 793 ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา