Found: 231  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิ...
ชื่อผู้แต่งกมลวรรณ แสงทอง.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 2563.
เลขเรียก378.15 ก137ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย / คณะทำงานจัดทำแนวทางการ...
ชื่อผู้แต่งสำนักมาตรฐานอุดมศึกษา. คณะทำงานจัดทำแนวทางการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2543.
เลขเรียกLB3609 ส645,378.16 ท119ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการฝึกงานของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา / วิฒิกุล คงจำนงค์
ชื่อผู้แต่งวิฒิกุล คงจำนงค์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2157.T5 ว863ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา ปานเดย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการฝึกงานสถาปัตยกรรมของนักศึกษาปีการศึกษา 2545 / ประพันธ์พงษ์ มนต์แก้ว.
ชื่อผู้แต่งประพันธ์พงษ์ มนต์แก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกLC1072.I58 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลโครงการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งธิดาวรรณ ไพรวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินกระบวนการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ อินทเศียร
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2557
เลขเรียกผว วจ 378.16 ศ486ก มร.นม.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการฝึกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / โดย มัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์.
ชื่อผู้แต่งมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกLC1072.I58 ม62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการจัดอาชีวศึกษาระบบวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / โดย สมยศ โชติเกษมศร...
ชื่อผู้แต่งสมยศ โชติเกษมศรี
พิมพลักษณ์สงขลา : วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, 2540.
เลขเรียก373.246 ส 212 ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป สถาบันร...
ชื่อผู้แต่งอวัสดา อินยาศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541
เลขเรียก370.7 อ171ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ...
ชื่อผู้แต่งอวัสดา บินโซดาโอะ
พิมพลักษณ์ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2547
เลขเรียก370.7 อ171ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกงานกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2546 / โดย มัณฑนา จันทะคาม, เสาวนีย์ นาค...
ชื่อผู้แต่งมัณฑนา จันทะคาม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2546]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกงานคลินิกทางกายภาพ 4 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2548 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จั...
ชื่อผู้แต่งธารีรัตน์ โมรา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 4 (473 374) ณ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ / จัดทำโดย กิติยา รักษาพล...
ชื่อผู้แต่งกิติยา รักษาพล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 4 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 12 เมษายน 2548 โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบ...
ชื่อผู้แต่งทศพร ศรีสอาด
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา