Found: 213  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ / วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์.
พิมพลักษณ์[อุตรดิตถ์] : วิทยาลัยฯ, 2529.
เลขเรียกLG395.ท9อ7 ห65,370.73 ว34ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์-ศึกษา...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ ลังกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562.
เลขเรียก378.17 ว734ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการ "คิดเป็น" ของนักศึกษาสหวิทยาลัยศรีอยุธยา [text] / คนึงนิตย์ ชื่นค้า
ชื่อผู้แต่งคนึงนิตย์ ชื่นค้า
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา, 2534
เลขเรียกวจ 153.42 ค144ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) วิชาเอกการบัญชี : การวิจัย / ...
ชื่อผู้แต่งพนิต กุลศิริ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
เลขเรียก658.800711 พ211ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศต...
ชื่อผู้แต่งขวัญเกล้า ศรีโสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก420.0711 ข1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ...
ชื่อผู้แต่งญาณิศา บุญพิมพ์
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2557
เลขเรียกวจ 158.1 ญ637ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฉลาดเลือกใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู : รายงานวิจัย = The intelligent use of...
ชื่อผู้แต่งรัชนี สิทธิศักดิ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลคะแนนวัดแววความเป็นครูของนิสิตครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 : รายงานการวิจัย / ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียก371.12 ถ15ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ปีการศึกษา 2529 / กองแผนงาน กรมการฝึกหัดครู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2529.
เลขเรียกLB2157.T5 ก169ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาและสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏมหาสารคาม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2547.
เลขเรียก370.73023 ม192ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการฝึกสอนและฝึกงาน นักศึกษาสถาบันราชภัฏ ในสหวิทยาลัยพุทธชินราช : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษ...
ชื่อผู้แต่งดรุณี ชัยมงคล
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก370.733 ด 236 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการฝึกสอนและฝึกงานนักศึกษาสถาบันราชภัฎ ในสหวิทยาลัยพุทธชินราช : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาว...
ชื่อผู้แต่งดรุณี ชัยมงคล
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกวจ 370.733 ด47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป สถาบัน...
ชื่อผู้แต่งอวัสดา อินยาศรี.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก658.312404 อ1711ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของนิสิตครู โดย...
ชื่อผู้แต่งชาริณี ตรีวรัญญู ผู้วิจัย
เลขเรียก371.3 ช526ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบนำตนเอง เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ ของนักศึกษาวิชาชี...
ชื่อผู้แต่งสายหยุด ภูปุย.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก371.12 ส269ก 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา