Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ / วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์.
พิมพลักษณ์[อุตรดิตถ์] : วิทยาลัยฯ, 2529.
เลขเรียกLG395.ท9อ7 ห65,370.73 ว34ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) วิชาเอกการบัญชี : การวิจัย / ...
ชื่อผู้แต่งพนิต กุลศิริ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
เลขเรียก658.800711 พ211ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศต...
ชื่อผู้แต่งขวัญเกล้า ศรีโสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก420.0711 ข1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของนิสิตครู โดย...
ชื่อผู้แต่งชาริณี ตรีวรัญญู ผู้วิจัย
เลขเรียก371.3 ช526ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนบนบทเรียนออนไลน์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาข...
ชื่อผู้แต่งดรุณนภา นาชัยฤทธิ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก378.17 ด174ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีสำหรับนิสิตครู = The civic development for teaching students / จันทร์ชลี มา...
ชื่อผู้แต่งจันทร์ชลี มาพุทธ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก172.10711 จ258ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษ...
ชื่อผู้แต่งสุชาดา หวังสิทธิเดช.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก378.17 ก276 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณข...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ สุริยวงค์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2806.15 พ624 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการโค้ชและการดูแลให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB2806.15 ด52 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สำหรับนักเรียน...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพนอ พ่วงแพ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB2806.15 พ72 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแก้ปัญหาร่วมกันและเทคนิคซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมคว...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB2806.15 พ93 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานวิชาการพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู / โดย พิจ...
ชื่อผู้แต่งพิจิตรา ทีสุกะ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB2806.15 พ62 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเ...
ชื่อผู้แต่งณัฐกิตติ์ นาทา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2806.15 ณ632 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาครู / วิทยานิพนธ์ของ พรเทพ เสถียรนพเ...
ชื่อผู้แต่งพรเทพ เสถียรนพเก้า.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก371.12 พ176ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาครู = A development of a training cur...
ชื่อผู้แต่งพรเทพ เสถียรนพเก้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา