Found: 275  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง41 ปีกรมวิชาการ : การศึกษากับสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2536
เลขเรียก370.1 ศ615ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ชีวิตนักวิชาการสู่งานบ้านเมือง / สุชัย เจริญรัตนกุล text
ชื่อผู้แต่งสุชัย เจริญรัตนกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เจริญผลกราฟฟิค, 2558
เลขเรียกCT1548.ส75 ห111,WZ100 ส757 2558,923.2 ส757ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี บัณฑร อ่อนดำ ยิ่งนาน ยิ่งมั่นคง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สามเสนการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกDS578.32.บ262 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ทัศ พลตรี หม่อมราชวงศ์ ศุภวัฒย์ เกษมศรี / บรรณาธิการ, วีรวัลย์ งามสันติกุล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เดือนตุลา, 2555.
เลขเรียกDS578.32.ศ75 ป83 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ทัศ พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี
ชื่อผู้แต่งศุภวัฒย์ เกษมศรี
พิมพลักษณ์เดือนตุลา, 2555
เลขเรียก920 ศ818ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร : รวมบทความวิชาการด้านจารึกและเอกสารโบราณ / คณะบรรณาธิการ จิรพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงาน 80 ปีศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณ นคร, 2542.
เลขเรียกPL4159 .ป435ป84 2542,924.95911 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 : "มนุษยศาสตร์และสั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 5 : 2554 : มหาวิทยาลัยนเรศวร)
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 2554.
เลขเรียกว.จ. 016.3 ก485ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWiTThai : เรียนรู้อย่างรีแล็กซ์ผ่านบทสนทนากับนักวิจัยไทย / เรียบเรียงโดย แทนไท ประเสริฐกุล, อาจวรงค์...
ชื่อผู้แต่งแทนไท ประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561-
เลขเรียกQ180.ท9 ท85,001.42 ท815ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการหลุดพันจากความเป็นหนี้ : กรณีศึกษากลุ่มปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน / สมยศ สมวิวัฒน์ชัย = The Pr...
ชื่อผู้แต่งสมยศ สมวิวัฒน์ชัย
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการหาข่าวของนักข่าวสังกัดสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดช...
ชื่อผู้แต่งยุคลธร บริสุทธิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกPN4781 ย72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเพศทางเลือก (LGBT) ในกรุงเทพมหานคร = Servic...
ชื่อผู้แต่งปิยพร ทองสุข.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเทาะเปลือก...ไฟใต้ ใครบงการ ? / สอาด จันทร์ดี.
ชื่อผู้แต่งสอาด จันทร์ดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2550?].
เลขเรียกDS588.ต8 ส56,001.4 จ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 7 : ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 : มุ่งมั่นงานวิจัยพัฒนาชาติไทยให้...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย (ครั้งที่ 7 : 2554 : มหาวิทยาลัยนเรศวร)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554
เลขเรียกZ5816.น267 ก482 2554,016.00143 ก475อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 7 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 " : มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั...
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 2554
เลขเรียกว.จ. 011.75 ก471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา