Found: 107  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ทัศ พลตรี หม่อมราชวงศ์ ศุภวัฒย์ เกษมศรี / บรรณาธิการ, วีรวัลย์ งามสันติกุล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เดือนตุลา, 2555.
เลขเรียกDS578.32.ศ75 ป83 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ทัศ พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี
ชื่อผู้แต่งศุภวัฒย์ เกษมศรี
พิมพลักษณ์เดือนตุลา, 2555
เลขเรียก920 ศ818ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWiTThai : เรียนรู้อย่างรีแล็กซ์ผ่านบทสนทนากับนักวิจัยไทย / เรียบเรียงโดย แทนไท ประเสริฐกุล, อาจวรงค์...
ชื่อผู้แต่งแทนไท ประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561-
เลขเรียกQ180.ท9 ท85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการหลุดพันจากความเป็นหนี้ : กรณีศึกษากลุ่มปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน / สมยศ สมวิวัฒน์ชัย = The Pr...
ชื่อผู้แต่งสมยศ สมวิวัฒน์ชัย
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 = The first national convention on civil enginee...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ (ครั้งที่ 1 : 2537 : นครราชสีมา)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในประบรมราชูปถัมภ์, 2537]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านผู้นำทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และในกำกับของรัฐ : รายง...
ชื่อผู้แต่งอังศินันท์ อินทรกำแหง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกBF637 อ499 2549,378.124 อ493ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในรายงานวิจัยของนักวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ / ยศัสวิน บุญช่วย.
ชื่อผู้แต่งยศัสวิน บุญช่วย
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก028.134
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยในเครือเทางาม / อุทัย หามนตรี.
ชื่อผู้แต่งอุทัย หามนตรี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียกLB2331.69626.T5 อ821 2558,378.11 อ4411ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในภาคใต้ของประเทศไทย...
ชื่อผู้แต่งพัฒนา ชมเชย
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกLB2844.2 พ532ก 2536,370.92 พ 547 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในภาคใต้ของประเทศไทย / ...
ชื่อผู้แต่งอินทิรา เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกLB2844.2 อ745ก,370.92 อ 678 ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัว...
ชื่อผู้แต่งสุขเกษม พาพินิจ
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก371.201072 ส415ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี / จัดทำโดย สมาคมวิจัยวิทยาศ...
ชื่อผู้แต่งสุนิพนธ์ ภุมมางกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2543.
เลขเรียกQ180.55.C6 ส7ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2533 วันที่ 1 ธันวาคม 2532 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็น...
ชื่อผู้แต่งสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สมาคมฯ, 2532]
เลขเรียกHC445.A1 ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 4-5 เมษาย...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการเป็นผู้บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ (2534 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียก378.111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกสู่การปฏิบัติราชการของไทยจากนักวิชาการระดับโลก เรื่อง Geonomics : fro...
ชื่อผู้แต่งการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกสู่การปฏิบัติราชการของไทยจากนักวิชาการระดับโลก ( 2547 : ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2547.
เลขเรียกHD60 ก499
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา