Found: 363  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา" : เอกสารเผยแพร่งานวิจัย นิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. ; ภายในง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียก630.72 น594ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา" : เอกสารเผยแพร่งานวิจัย นิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. ; ภายในงา...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. "สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา"|d(2546 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียกว 306 ส691อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต = 20 year Faculty of Management Science Suan Dusi...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. คณะวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียก378.05 รภ สด425วจ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :[ ม.ป.พ.], 2529
เลขเรียกอ 923.8593 ส733 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งปร...
ชื่อผู้แต่งสาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, [2541].
เลขเรียก657 น374ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be นักบัญชี / กรกมล ลาภดำรงกิจ
ชื่อผู้แต่งกรกมล ลาภดำรงกิจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บายยัวร์เซลฟ์, 2556.
เลขเรียกHC5627 ก152 2556,657.0711 ก152บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be นักบัญชี / กรกมล ลาภดำรงกิจ.
ชื่อผู้แต่งกรกมล ลาภดำรงกิจ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บายยัวร์เซลฟ์, 2553.
เลขเรียกHC5627 ก152,657 ก42บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBurn to be นักบัญชี 2014 / กรกมล ลาภดำรงกิจ
ชื่อผู้แต่งกรกมล ลาภดำรงกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2011
เลขเรียก657 ก152บ 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGood bed great breakfast / Polkadot lover.
ชื่อผู้แต่งPolkadot lover.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพลก้าดอด, 2557.
เลขเรียกG155.ท9 พ92 2557,910.464 พ871ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMBA handbook : คู่มือสำหรับนักบริหารและนักศึกษาปริญญาโท / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุวัฒน์ ศิรินิรัน...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีแอนด์เอ็น, 2551.
เลขเรียกHD37.T5 ส876 2551,658 ค 10/2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe road to transparency : หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดอาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ / ...
ชื่อผู้แต่งสภาวิชาชีพบัญชี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภา, 2552.
เลขเรียกHF 5601 ส16ด 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWarren buffett invest &like a girl :คิดแบบผู้หญิง รวยแบบบัฟเฟ็ตต์ / ลูแอน ลอฟตัน ;ผู้แปล นรา สุภัคโร...
ชื่อผู้แต่งลอฟตัน, ลูแอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกHG 4521 ล156ว 2555,1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวความคิดทางการบัญชีเพื่อการบริหารการเงินสำหรับนักบริหาร / กิตติ บุนนาค.
ชื่อผู้แต่งกิตติ บุนนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิก, 2544.
เลขเรียกHF5657.4 .ก65 2544,658.151 ก671ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์ของวิชาชีพบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ / บรรณาธิการ, กอบแก้ว รัตนอุบล, วิภาดา ตันติประภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2548.
เลขเรียกHF5655.T5 ก218,657 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา