Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 พรรษาแห่งการสืบสายโลหิต : แม่ชีบุญเย็น เกศเทศ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียก294.30922 ป818 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA noble mission กรุณาแห่งหัวใจ เรื่อง, พิกุล วิภาสประทีป ; ภาพ, สมคิด ชัยจิตวนิช
ชื่อผู้แต่งพิกุล วิภาสประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสถียรธรรมสถาน, 25.
เลขเรียก294.30922 พ231อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA noble mission กรุณาแห่งหัวใจ / เรื่อง, พิกุล วิภาสประทีป ; ภาพ, สมคิด ชัยจิตวนิช.
ชื่อผู้แต่งพิกุล วิภาสประทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสถียรธรรมสถาน, 2549.
เลขเรียก294.30922 ศ199พ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุณาแห่งหัวใจ / พิกุล วิภาสประทีป
ชื่อผู้แต่งพิกุล วิภาสประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสถียรธรรมสถาน, [2556?]
เลขเรียก922.943 พ314ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปะทะกันของความรู้ระหว่างปิตาธิปไตยกับสตรีนิยมต่อการสถาปนา ภิกษุณีในประเทศไทย = The discursive con...
ชื่อผู้แต่งระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช 2494-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกHQ1236.5.ท9 ร63 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจข้อมูลสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ : แม่วัยรุ่น หญิงพิการ หญิงมีปัญหาสถานะบุคคล หญิงบริการ และนั...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พีเอ็นพี กรุ๊ป, 2561.
เลขเรียกHQ1075 ก527 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธัมมนันทา บัดนาว/ ภิกษุณีธัมมนันทา
ชื่อผู้แต่งฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ศูนย์ไทยธิเบต, 2553
เลขเรียกBQ855 ธ479 2553,294.361 ฉ114ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนา : พลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม / [สุวิดา แสงสีหนาท]
ชื่อผู้แต่งสุวิดา แสงสีหนาท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, 2552.
เลขเรียกBQ850 .ส75 2552,WW100 น927 2552,294.3092 ส75น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทงานพัฒนาและกระบวนการสร้างศักยภายเสริมพลังของนักบวชหญิงคาทอลิกในประเทศไทย = The social developm...
ชื่อผู้แต่งยาณี ภานุรักษ์, 2512-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกBF637 6บ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทแม่ชีของพระพุทธศาสนาในฐานะผู้บริหารองค์กรที่มีกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษามูลนิธิธร...
ชื่อผู้แต่งจุติภา ทรรพสุทธิ์, 2490-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกBQ6150 จ7บ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติชีวิตแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต : ก้าวย่างแห่งปัญญา / โดย มนทิรา จูฑะพุทธิ.
ชื่อผู้แต่งมนทิรา จูฑะพุทธิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามสี, 2548.
เลขเรียกBQ999.ศ63 ม33,294.30922 ม15ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงก็บรรลุธรรมได้ / แทนไทย เชื้อไทย.
ชื่อผู้แต่งแทนไทย เชื้อไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2552.
เลขเรียกBQ4570.W6 ท83,294.344 ท75ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงในพุทธศาสนา : บทสนทนาเจาะลึก กับภิกษุณีสายเถรวาทรูปแรกของไทย หลวงแม่ธัมมนันทา / โดย สุธาดา ...
ชื่อผู้แต่งสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลังแม่, 2557.
เลขเรียกBQ855 ส784 2557,294.3657 ส784ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระยโสธราเถรี พระอรหันต์ผู้บรรลุมหาอภิญญา / โดย พ.สวุรรณ.
ชื่อผู้แต่งพ.สวุรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2540.
เลขเรียก294.36 พ111พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีบวชชี : คู่มือและระเบียบผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน / โดย สำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระ วัด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียกBQ5220 พ679 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา