Found: 476  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ข้าพเจ้าภูมิใจที่เกิดเป็นนักดนตรีไทย" / เจริญใจ สุนทรวาทิน
ชื่อผู้แต่งเจริญใจ สุนทรวาทิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักษ์สิปป์, 2530.
เลขเรียกML419.C37 จ729ข 2530,927.8 จ 873 ข 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทูนกระหม่อมบริพัตร กับการดนตรี" / รวบรวมโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง และพูนพิศ อมา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จันวาณิชย์, 2524.
เลขเรียกML345.T5 ท564 2524,923.2593 น128ท 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายใหญ่ นภายน...คนรวยเพื่อน" / สมาน (ใหญ่) นภายน.
ชื่อผู้แต่งสมาน (ใหญ่) นภายน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2548.
เลขเรียกML410.ห8 ส463 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ตำนานแห่งโลกบันเทิง / ดานุภา ไชยพรธรรม, เรียงเรียง
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
เลขเรียก927 ด382ส 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ตำนานแห่งโลกบันเทิง = 10 Legendary of Filmmakers, Stars and Musiciand / ดาณุภา ไชยพรธรรม
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูโรปา เพรส, 2560
เลขเรียกCT205 .ส63 2560,927.91 ด392ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ปรมาจารย์ดนตรีไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2524
เลขเรียก780.9593 ส691ร 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ปรมาจารย์ดนตรีไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2524.
เลขเรียก927.8 ป267
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 ปี ของข้าพเจ้าและบทความบางเรื่อง / โดย อุทิศ นาคสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งอุทิศ นาคสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2526.
เลขเรียกCT1548.อ725 อ73,927 อ-ส 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี ครูอวบ เหมะรัชตะ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เค.ยู พับลิชิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง, 2542].
เลขเรียกML410.อ53 จ73
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ฝนคนดนตรี ศิลปี ตราโมท 9 สิงหาคม 2550.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คุณเกษม แย้มวาทีทอง, 2550].
เลขเรียก927.84 ศ531จ 2550 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 ปี ครูอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2559.
เลขเรียกML410.อ73 ส27 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBob Marley ขบถแห่งโลกที่สาม / ปรารถนา รัตนะสิทธิ์ ; อนันต์ ลือประดิษฐ์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งปรารถนา รัตนะสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คอหนัง-คอเพลง, 2548.
เลขเรียกML3532 ป453 2548,781.646 ป17บ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCarlos Santana ผู้แสวงบุญบนคอกีตาร์ / จิตติ พัวสุทธิ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งจิตติ พัวสุทธิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอหนังคอเพลง, 2549.
เลขเรียกML419.S22 จ63 2549,92 ซ215จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา