Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น" ลำดับที่ 5 บทบาทและสถานะของสตรีแนวหน้าของญี่ปุ่นหลังการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่สมั...
ชื่อผู้แต่งเบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียกRA427.9 ก43 2561,305.42 บ5322ญ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.ท.หญิง ลัดดา แทมมี่ ส.ส.คนไทยในสภาอเมริกา / บุญชัย ใจเย็น.
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556.
เลขเรียก923.2 บ426พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 เลือดใหม่ไผ่ต่างกอ / กองบรรณาธิการข่าวสด เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการข่าวสด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
เลขเรียกDS570.6 ก53,923.2 ก351ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 ผู้ทรงอิทธิพลในอาเซียน / จุลนภ ศานติพงศ์ ... [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งจุลนภ ศานติพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกDS 524.2 จ47 2556,920.059 จ662ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 หญิงแกร่ง แห่งความเป็นผู้นำ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555.
เลขเรียกHQ 1236.5 .T5 ถ15 2555,923.2593 ถ192ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 วัน ยิ่งลักษณ์ สู่นายกฯ หญิง คนแรกของประเทศไทย / กองบรรณาธิการข่าวสด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.
เลขเรียกJQ1746.Z13.ย265 ส735 2554,923.2593 ย72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 สุดยอดผู้นำหญิงของโลก / นภวรรณ สุขโขจัย เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งนภวรรณ สุขโขจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2554.
เลขเรียกHD57.7 น195ห 2554,920.72 น16ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการ ควบคุม และต่อรองเรื่องเพศของนักการเมืองหญิง : ผ่านการศึกษาเรื่องข่าวลือเชิงชู้สาว / โดย ก...
ชื่อผู้แต่งกุลธิดา เชื้อเทศ, 2522-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกHQ1236.5.T5 ก7ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยอมรับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ / อดิ...
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเหนือดวง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร : นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย / เรียบเรียงโดย หมอหน่อย. [text]
ชื่อผู้แต่งหมอหน่อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, [2554?].
เลขเรียกDS578.32.ย265 ห177ค 2554,923.2593 ห16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรสตรี / กุศล สุนทรธาดา, อรพินทร์ พิทัก...
ชื่อผู้แต่งกุศล สุนทรธาดา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกHQ1236.5.T4 ก729,323.34 ก729ค 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสตรีในเขตอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร / ณ...
ชื่อผู้แต่งณัฐจักร จันทรปรางมาศ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอนโดลีซ่า ไรซ์ = Condoleezza Rice [videorecording] / [ผลิตเป็นภาษาไทยและจำหน่ายโดยบริษัท Century]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซ็นจูรี่, [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา