Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.ท.หญิง ลัดดา แทมมี่ ส.ส.คนไทยในสภาอเมริกา / บุญชัย ใจเย็น.
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556.
เลขเรียก923.2 บ426พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 หญิงแกร่ง แห่งความเป็นผู้นำ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555.
เลขเรียกHQ 1236.5 .T5 ถ15 2555,923.2593 ถ192ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการ ควบคุม และต่อรองเรื่องเพศของนักการเมืองหญิง : ผ่านการศึกษาเรื่องข่าวลือเชิงชู้สาว / โดย ก...
ชื่อผู้แต่งกุลธิดา เชื้อเทศ, 2522-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกHQ1236.5.T5 ก7ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยอมรับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ / อดิ...
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสตรีในเขตอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร / ณ...
ชื่อผู้แต่งณัฐจักร จันทรปรางมาศ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อสิทธิความเท่าเทียมทางการเมืองของสตรี : กรณีศึกษา นักการเมืองท้องถิ่นสตรี อำเภอบ้...
ชื่อผู้แต่งลาวัลย์ โพธิพัฒน์.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก323.34 ล285ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่นสครี : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง / กุลธิดา สิงห์สี = Local po...
ชื่อผู้แต่งกุลธิดา สิงห์สี
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของนักการเมืองสตรีท้องถิ่นของอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / กิตอนงค์ สุดาเดช
ชื่อผู้แต่งกิตอนงค์ สุดาเดช
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของนักการเมืองสตรีระดับท้องถิ่นตามมุมมองของประชาชนจังหวัดพิจิตร / มาลิน ลิขิตพรสวรรค์
ชื่อผู้แต่งมาลิน ลิขิตพรสวรรค์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทนักการเมืองท้องถิ่นสตรีที่เยาวชนในอำเภอเมือง จังหวัดระยองต้องการ / อำไพ วงเวียน
ชื่อผู้แต่งอำไพ วงเวียน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงสองวัฒนธรรม บนเส้นทางชีวิตการเมือง = Biculture woman on the path of political life / ฟาริดา ส...
ชื่อผู้แต่งฟาริดา สุไลมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอัลฟาฏอนี, 2558.
เลขเรียกHQ1236.5.T5 ฟ6ผ 2558,305.486971 ฟ361ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ.ท.หญิงลัดดา แทมมี ส.ส.หญิงเลือดไทยในสหรัฐ = LT.Col. Ladda Tammy duckworth Thai blood lady MP. in ...
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณัฎฐ์อักษร, 2555.
เลขเรียกE748.D82 ผ26,923.273 ผ11พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาดาม ญู ผู้หญิงหลังบัลลังก์ : นางเสือแห่งเวียดนาม / วราวุธ [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งวราวุธ [นามแฝง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2562
เลขเรียกDS556.93.T676 ว326ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรมต.หญิงคนแรกของพลังงานไทย(ฮา)/ พูนภิรมย์ ลิปพัลลภ.
ชื่อผู้แต่งพูนภิรมย์ ลิปพัลลภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
เลขเรียกCT 1548.พ842 พ842ร 2552,923.2593 พ415ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา