Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสู่การเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน / สมานฉันท์ ชมภูเทพ.
ชื่อผู้แต่งสมานฉันท์ ชมภูเทพ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียก320 ส296ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานทางการเมือง ของนายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ / ธวัช คำธิตา
ชื่อผู้แต่งธวัช คำธิตา
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2542?].
เลขเรียก320.9593 ธ 525 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานทางการเมืองของนายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ / ธวัช คำธิดา.
ชื่อผู้แต่งธวัช คำธิดา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกDS578.32.บ73 ธ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานทางการเมืองของนายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ / ธวัช คำธิตา
ชื่อผู้แต่งธวัช คำธิตา
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกวพ 320.9593 ธ562ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2554 : จังหวัดกร...
ชื่อผู้แต่งพรรณชฏา ศิริวรรณบุศย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
เลขเรียกJQ1749.A5 ส-ก 2558,324.09593 พ2กกท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสมานฉันท์ของประชาชนในการเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังห...
ชื่อผู้แต่งวศินชัย เตชะ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสัญญาที่ว่างเปล่าจากนักเลือกตั้ง? / บรรณาธิการ, อัจฉรา รักยุติธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและองค์กรประชาชนภาคเหนือ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาคเหนือโดยองค์กรชุมชน, 2544.
เลขเรียกJQ1749.A795 ค383 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีที่มาจากเด็กวัด / โดย ณรงค์ พกเกษม. [text]
ชื่อผู้แต่งณรงค์ พกเกษม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : The knowledge center, 2544.
เลขเรียกCT1548.ช52 ณ42,923.2593 ณ17ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชื่อ ฉายา และสมญานามทางการเมืองไทย พ.ศ. 2475-2545 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วีระ เลิศสมพร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2546.
เลขเรียกJQ1746 ช75,929.4 ว841ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ / รักฎา เมธีโภคพงษ์ และ วีระ เลิศสมพร
ชื่อผู้แต่งรักฎา เมธีโภคพงษ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551.
เลขเรียกJQ1749.A795 ร284,324.2092 ร284น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ / รักฎา เมธีโภคพงษ์, วีระ เลิศสมพร.
ชื่อผู้แต่งรักฎา เมธีโภคพงษ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551.
เลขเรียกJS7153.9.C5 ร624 2551,324.2092 ร284น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของนักการเมืองสตรีท้องถิ่นของอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / กิตอนงค์ สุดาเดช
ชื่อผู้แต่งกิตอนงค์ สุดาเดช
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทนักการเมืองท้องถิ่นกับการค้ายาเสพติด : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอแนวชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ = The ro...
ชื่อผู้แต่งประมินทร์ นาตพันธ์, 2515-
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทผู้นำชุมชนต่อการเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
ชื่อผู้แต่งสนธยา ต่างใจ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ / ธวัช คำธิตา
ชื่อผู้แต่งธวัช คำธิตา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาว, [2542]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา