Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริง..คลองด่านที่ไม่ใช่ 'วัฒนา' / คณะผู้จัดทำ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2559
เลขเรียก364.1323 ค181ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริง..คลองด่านที่ไม่ใช่ 'วัฒนา' / คณะผู้จัดทำ text
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2559
เลขเรียก364.1323 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริง..คลองด่านที่ไม่ใช่ 'วัฒนา' / คณะผู้จัดทำ.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2559.
เลขเรียก364.1323 ค172ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริง..คลองด่านที่ไม่ใช่ 'วัฒนา' / คณะผู้จัดทำ.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2559.
เลขเรียก364.1323 ค181ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นในอุดมคติ : กรณีศึกษาเขตตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ / ธวั...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย วงศ์สังฮะ.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก324.2593 ธ395ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองและโครงสร้างอำนาจในจังหวัดสมุทรปราการ / กฤตยาณี พิรุณเนตร = POLITICIANS AND POWER STRUCT...
ชื่อผู้แต่งกฤตยาณี พิรุณเนตร
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น : จังหวัดสมุทรปราการ = รายงานการวิจัยโครงการ = The survey pro...
ชื่อผู้แต่งพรชัย เทพปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2549.
เลขเรียกJQ1748 พ231,324.2092 พ231ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น : จังหวัดสมุทรปราการ = The survey project for compilation of ...
ชื่อผู้แต่งพรชัย เทพปัญญา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
เลขเรียกJQ1749.A795 พ231,324.2092 พ972ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครว่าคนรวยไม่โกง ฉบับ CTX / กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ.
ชื่อผู้แต่งกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บี บี, 2548.
เลขเรียกJF1525.C66 ก541,364.1323 ก364คร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา