Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจกับนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา = Relationship between busines...
ชื่อผู้แต่งศรีสุดา เลิศยิ่งเจริญชัย, 2503-
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งธรรมภณ เฮมกลาง.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก324.2092 ธ365ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่น จังหวัดลำพูน / รักฏา เมธีโภคพงษ์ text
ชื่อผู้แต่งรักฏา เมธีโภคพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560
เลขเรียกJQ1749.A795 ร284น,324.2092 ร2นลพ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา / เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
ชื่อผู้แต่งเศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
เลขเรียกJQ1749.A795 ศ864,324.2092 ศ578น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา / เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐวัฒน์ โชควรกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2549-2560.
เลขเรียกJQ1749.A53N35 ศ74 2560,324.2593 น367
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ ชัยวิรูญรัตน์
พิมพลักษณ์ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2556
เลขเรียกThe 324.2092 อ286ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ ไพโรจน์ สุวรรณฉวี, ว่าที่ร้อยตรี ณ เมรุวัดสุทธจินดา นครราชสีมา, 24 พฤศจิกายน 2555.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555].
เลขเรียกDS578.32.P3 อ231 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา