Found: 133  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 สิงหาคม 2528 ครบรอบ 30 ปี สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย / สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หลุยส์การพิมพ์, 2528.
เลขเรียกL71.ท9 ส42,370.60593 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / [มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ].
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 2537].
เลขเรียกLG395.ท9ศ4 ส636,378.05 ม19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 30 เมษายน 2537.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537.
เลขเรียกLG395.B26 ส733 2537,378.05 ส733 2537 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง46 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2538.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538.
เลขเรียกLG395.B26 ส733 2538,378.05 ส733 2538 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี พิภพ ธงไชย "ทางเลือก" ที่ข้ามพ้นวาทกรรม / [บรรณาธิการ สุริยะใส กตะศิลา]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), 2548.
เลขเรียกCT1548.พ6365 ห23 2548,923.2593 พ36ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 รอบ 84 ปี รศ. ศิริราช อำไพภักดิ์ / ศิริราช อำไพภักดิ์
ชื่อผู้แต่งศิริราช อำไพภักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พ.ศ. พัฒนา, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกตเวทิตาคารวะ สายใยสัมพันธ์ 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2553.
เลขเรียก923.7 ก122 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล / มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.
เลขเรียกCT1548 .ป6 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล / มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : มหาวิทยาลัยฯ, 2530.
เลขเรียกLG395.ท9ศ6 ก63,378.1 ม426ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเขตการศึกษา 6 / ชาตรี ดีทองหลาง.
ชื่อผู้แต่งชาตรี ดีทองหลาง.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก370.92 ช514ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ : วันรำลึก ดร.สุข พุคยากรณ์ 2549 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม / น้ำทิพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2549.
เลขเรียก923.7593 ก522 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอภิปรายเรื่อง ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล : คุณูปการต่อวงการการศึกษา / ผู้จัดทำ ยุพดี จารุ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียก923.7593 ป 794 ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าฯ ขอประณตน้อมสักการ : หนังสือที่ระลึก วันครู 2557 / ผู้จัดพิพม์, มูลนิธิครูอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : มูลนิธิครูอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก923.7593 ข379 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณะอนุกรรมการรวบรวมประวัติบุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2527
เลขเรียกอ 923.7 ค14ผ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ 49 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2541.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2541]
เลขเรียกLG395.T5.ศ211 ศ211 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา