Found: 439  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มุทิตาจิต 37" / สุธรรม ชาตะสิงห์...[และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งสุธรรม ชาตะสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารตำรา สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2537
เลขเรียก923.7 ส44ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สายใยสัมพันธ์" 2547 มหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547.
เลขเรียก923.7593 ร 543 ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี AFET ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก / ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
เลขเรียกHD2104 ต-ส 2559,338.1 ส728ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การฝึกหัดครูไทย / กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2535.
เลขเรียกL591 .ก44 2535
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี รัฐมนตรีการศึกษา. / สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งเลขานุการรัฐมนตรี, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535.
เลขเรียก923.7 ล251ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี อนุสรณ์สารอาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2540.
เลขเรียก923.7 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ พ.ศ. 2562 : ผู้มีผลงานดีเด่น พระสงฆ์ ผู้บริหารการศึกษา คร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ, 2562
เลขเรียก923.7593 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ พ.ศ. 2562 [text] : ผู้มีผลงานดีเด่น พระสงฆ์ ผู้บริหารการศึ...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ, 2562
เลขเรียกสร 923.7593 ม686ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปีศิลปศาสตร์ : 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,], 2541.
เลขเรียกLG395.ก234อ36 ส649 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / [มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ].
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 2537].
เลขเรียกLG395.ท9ศ4 ส636,378.05 ม19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 30 เมษายน 2537.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537.
เลขเรียกLG395.B26 ส733 2537,378.05 ส733 2537 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง46 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2538.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538.
เลขเรียกLG395.B26 ส733 2538,378.05 ส733 2538 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 เดือนแรกที่วังจันทรเกษม / ปองพล อดิเรกสาร
ชื่อผู้แต่งปองพล อดิเรกสาร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]
เลขเรียกDS570.5 ป513ห,353.809593 ป192ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง51 ครูและนักการศึกษาโลก / วรวิทย์ วศินสรากร...[และคณะ] ; วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2544.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ห556 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา