Found: 692  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในชั้นพนักงานอัยการ : ศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ" : รายงานฉบับส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกส.ร. 345.01 ธ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557
เลขเรียกอ 923.4593 อ167ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย / จัดทำโดย บรรเจิด สิงคะเนติ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : เดือนตุลา; 2557.
เลขเรียกKPT110.A4 ป679 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย / คณะผู้จัดทำ บรรเจิด สิงคะเนติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557.
เลขเรียก923.4593 อ197ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย / คณะผู้จัดทำ, บรรเจิด สิงคะเนติ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557?]
เลขเรียกKPT110.อ44 ป72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย / จัดทำโดย บรรเจิด สิงคะเนติ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2557.
เลขเรียกKPT 110 .อ16 ป412 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีชาตะการอาจารย์จี๊ด เศรษฐบุตร / กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียกKPT110.จ63 ร192 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสู่ยุคดิจิทัล/ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2556.
เลขเรียก302.231 ส226ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ : สื่อมืออาชีพในยุคสงครามออนไลน์ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2559.
เลขเรียกP91 ส226 2559,070.172 ส226ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 Years: 60 Viewpoints หกสิบทัศ: หกสิบทัศน์ / อุกฤษ มงคลนาวิน.
ชื่อผู้แต่งอุกฤษ มงคลนาวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2538.
เลขเรียก923.4 อ41ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ความมุ่งมั่นของคน ตัวตนของอาจารย์วรพจน์ / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ชื่อผู้แต่งวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557.
เลขเรียกK123 ห111 2557,923.3 ว225ห 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี อาจารย์เงาะ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2558.
เลขเรียกPL4208.4 ม246ห 2558,923.4593 ห111
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 รอบ อาจารย์สัญญา : หนังสือที่ระลึกครบรอบ 84 ปี อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
เลขเรียกCT1548 .ส6 จ7,92 สญ556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี ครู ผู้อทิศตนเพื่อวิชาชีพกฎหมาย = ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2559].
เลขเรียกKPT116 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา