Found: 201  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียก388.4791 ก454 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นราภิรมย์" : ที่ระลึกเนื่องในงานฉลองสะพาน 100 ปี บ้านวัดมะเกลือ / บรรณาธิการ, อภิลักษณ์ เกษมผลกูล...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการศิลปศาสตร์อาสา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552, [2009]
เลขเรียกDS589.N3 น482 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ในนครปฐม.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : กิตวรินทร์ ฮาร์ตแอนด์มีเดีย, [2550].
เลขเรียกDS589.น2 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ที่เด็กเที่ยว : โลกกว้างอยู่ไม่ไกล / เยาวนุช เวศร์ภาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน รีดเดอร์ส, 2547.
เลขเรียกDS589.ก4 ร56 2547,915.9304 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNakhonpathom & in history travel / จัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ; คณะผู้จัดทำ, จริญญา จักร...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนัก, 2559.
เลขเรียกDS 589 .N3 น11 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSense of Salaya / คณะผู้จัดทำ, อรลัชชา ศิวรักษ์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียกDS589.น2 ซ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSense of Salaya / คณะผู้จัดทำ อรลัชชา ศิวรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียกDS589.N3 ซ533 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสำคั...
ชื่อผู้แต่งอภิเชษฐ์ เทศเล็ก
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกPL4157 อ46 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง นครปฐมบ้านเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / อิทธิเดช น้อยไม้
ชื่อผู้แต่งอิทธิเดช น้อยไม้
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก372.83 อ725ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรายงานสถานที่ท่องเที่ยวอ้างอิงกับการใช้บริการข้อมูลตำแหน่ง / ภัทรขวัญ ศรีแก้ว, เอื้อมเดือน เฟื่อ...
ชื่อผู้แต่งภัทรขวัญ ศรีแก้ว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกG155.ท9น2 ภ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทำสวนส้มโอในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = A financial analysis of...
ชื่อผู้แต่งพัชรา โมกขพันธ์.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกHD9259.P32 พ63 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับชื่อภูมิประเทศของอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม / โดย ประยูร ดาศรี.
ชื่อผู้แต่งประยูร ดาศรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524.
เลขเรียก915.930072 ป171ก 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม / โดย สุกัญญา กิ่มเปี่ยม.
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา กิ่มเปี่ยม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกG155.ท9น2 ส72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาของทรัพยากรที่ดินเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน จังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัย / โ...
ชื่อผู้แต่งสมพร ผาตินาวิน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายนโยบายและแผนการใช้ที่ดินที่ 1 กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2534.
เลขเรียก333.713 ส265ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาหาแนวทางรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแ...
ชื่อผู้แต่งคมปราชญ์ บุตรศรี
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา