Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการย้ายถิ่นของชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่เขตเทศบาล เมืองนครปฐม หลังภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ / กิต...
ชื่อผู้แต่งกิตติ วรกิจวัฒน์ 2516-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภ...
ชื่อผู้แต่งสันติ ศรีมณฑก
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553
เลขเรียกภพ 352.14 ส582ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนบทกับเมืองสู่ความอยู่ดีมีสุข / อานันท์ กาญจนพันธ์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2554.
เลขเรียกHN700.55 ช33,158 อ25ช 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลางชุ่มชนลุ่มน้ำนครชัยศรี : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548]
เลขเรียกHN700.55.A7น24 ส75
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตของชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี : มิติทางนิเวศวัฒนธรรม / โดย เสาวภา พรสิริพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งเสาวภา พรสิริพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
เลขเรียกDS589.N25 ส95 2551,307.72 พ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : ภาคนิพนธ์ = L...
ชื่อผู้แต่งรวิษา สวัสดิ์ดิเรกศาล
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553
เลขเรียกภพ 352.1409593 ร167ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม : ภาคนิพนธ์ = Le...
ชื่อผู้แต่งมานพ สะอาดแก้ว
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553
เลขเรียกภพ 363.2 ม443ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี / สุภาวดี ติม...
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี ติมินทระ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียกวพ 307.14 ส839ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมพื้นฐานในการพัฒนาตนเองของชาวชนบทไทย / วนิดา สิทธิรณฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งวนิดา สิทธิรณฤทธิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528.
เลขเรียกHN700.55.ฮ9พ6 ว35 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด.../ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.
เลขเรียกDS562 ว394,306 ว394
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดกระบี่ / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารแ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2542.
เลขเรียกDS589.ก3 อ65 2542,915.9304 ว113กบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
เลขเรียกอ DS 589.น25 ค4ว,305.09593 ว394นฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี / คณะผู้วิจัย เสาวภา พรสิริพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกDS589.น2 ว65 2548,959.3 ว34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมชนบทไทย : ลานแหลมและหนองกุง = Villages in Thailand : Lanlaem and Nongkung / อะทึชชิ คิทะฮะระ ...
ชื่อผู้แต่งคิทะฮะระ, อะทึชชิ
พิมพลักษณ์โกเบ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ, 2525.
เลขเรียกHT421 ค439ส 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมชนบทไทย : ลานแหลมและหนองกุง = Villages in Thailand : Lanlaem and Nongkung / โดย มารศรี แสงนิก...
พิมพลักษณ์โกเบ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ, 2525.
เลขเรียก307.72 ส532
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา