Found: 207  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ท่าพูด" ต่างมุมมอง / บรรณาธิการ โดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียกHM201 ท 2560,915.9304 ต17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นราภิรมย์" : ที่ระลึกเนื่องในงานฉลองสะพาน 100 ปี บ้านวัดมะเกลือ / บรรณาธิการ, อภิลักษณ์ เกษมผลกูล...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการศิลปศาสตร์อาสา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552, [2009]
เลขเรียกDS589.N3 น482 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คน ร้อย เรื่องเล่า "ชาวศาลายา" / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561, [2018]
เลขเรียกDS589.N3 ร192 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 ปี สถานีรถไฟศาลายา : ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และวัฒนธรรม ว่าด้วยวิวัฒนาการการเดินทางและการขนส่งจ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกHE3320.5.Z7N345 ห153 2557,385.314 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 มหัศจรรย์จากแผ่นดินสุวรรณภูมิ / รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์
ชื่อผู้แต่งรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2554
เลขเรียกDS568 ร7จ 2554,959.3 ร72จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 เส้นทางพุทธบูชา 99 ศาสนสถานและสถานที่ประวัติศาสตร์= 9 Buddha Bucha routes of 99 monasteres and hi...
ชื่อผู้แต่งรณยุทธ์ จิตรดอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทประชุมช่าง,2554.
เลขเรียกBQ6336 ร36,294.3435 ร34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[รวมรายงานประกอบวิชา 262 433 สุนทรียศาสตร์กับสถาปัตยกรรม]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSense of Salaya / คณะผู้จัดทำ, อรลัชชา ศิวรักษ์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียกDS589.น2 ซ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSense of Salaya / คณะผู้จัดทำ อรลัชชา ศิวรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียกDS589.N3 ซ533 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์พญากงพญาภาณ / เทพ สุนทรศารทูล.
ชื่อผู้แต่งเทพ สุนทรศารทูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระนารายณ์, 2537.
เลขเรียกPL4209.1.ท72 ก64,895.911 ท596ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดค้นที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีกับการศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมสมัยใหม่ = Excavation at Songdhammakalyani...
ชื่อผู้แต่งสฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกGN855.ท9 ส44 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พุทธศาสนาสมัยทวารวดี โดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เ...
ชื่อผู้แต่งวรากรณ์ พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2553
เลขเรียก294.307 ว296ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูจิตสำนึกท้องถิ่นเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานอารยธรรมทวาราวดีแห่เงมืองโบราณนครไชยศรี = A st...
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช 2482-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2548.
เลขเรียกDS576.23 .น72 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลุ่มพราะตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระตำหนักมารีรายรัตบัลลังก์และฉนวนสะพรานเชื่อมในเชิงสุนทรียศาสต...
ชื่อผู้แต่งวรัฏรยา หุ่นเจริญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบพระประโทณเจดีย์ จังหวัดนครปฐม / โดย สุพจน์ ลีศิริอานนท์.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ ลีศิริอานนท์.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา