Found: 217  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ท่าพูด" ต่างมุมมอง / บรรณาธิการ โดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียกHM201 ท 2560,915.9304 ต17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นราภิรมย์" : ที่ระลึกเนื่องในงานฉลองสะพาน 100 ปี บ้านวัดมะเกลือ / บรรณาธิการ, อภิลักษณ์ เกษมผลกูล...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการศิลปศาสตร์อาสา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552, [2009]
เลขเรียกDS589.N3 น482 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไทดำ" เมืองแถง "ทรงดำ" ถิ่นสยาม / บุญยงค์ เกศเทศ.
ชื่อผู้แต่งบุญยงค์ เกศเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554.
เลขเรียกDS570.ล53 บ73 2554,305.895911 บ43ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คน ร้อย เรื่องเล่า "ชาวศาลายา" / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561, [2018]
เลขเรียกDS589.N3 ร192 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 ปี สถานีรถไฟศาลายา : ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และวัฒนธรรม ว่าด้วยวิวัฒนาการการเดินทางและการขนส่งจ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกHE3320.5.Z7N345 ห153 2557,385.314 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 มหัศจรรย์จากแผ่นดินสุวรรณภูมิ / รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์
ชื่อผู้แต่งรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2554
เลขเรียกDS568 ร7จ 2554,959.3 ร72จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ปี 9 ย่างอย่างมั่นคง : ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม / ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ชมรม, [2549].
เลขเรียกDS589.น2 ช44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปีโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 2457-2547.
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
พิมพลักษณ์[นครปฐม : โรงเรียนฯ, 2547].
เลขเรียกLC94.ท9ท6 ร92
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNakhonpathom & in history travel / จัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ; คณะผู้จัดทำ, จริญญา จักร...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนัก, 2559.
เลขเรียกDS 589 .N3 น11 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระเบียบทางสังคมของลาวโซ่งกับการรวมกลุ่มทางญาติฝ่ายชาย : กรณีศึกษาหมู่บ้านหัวถนน หมู่ที่ 6 ต. ...
ชื่อผู้แต่งมัณฑนา ชอุ่มผล
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดโต๊ะจีนเอกลักษณ์จังหวัดนครปฐม / โดย ประพฤติ อรรฆธน, ชัชชน บางพระ, พงศ์ภรณ์ อธิศธนาเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งประพฤติ อรรฆธน.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกGT2853.ท9 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทดำ บ้านหัวถนน ตำบลคอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม / โดย จตุ...
ชื่อผู้แต่งจตุพล ทองสกล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกDS570.ล53 จ37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าของชาวไทยทรงดำ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = Weaving encultural...
ชื่อผู้แต่งชลังค์ ลอยสูงวงศ์
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เด็กวัยรุ่นในจังหวัดนครปฐม / วรรณี ตีวกุล.
ชื่อผู้แต่งวรรณี ตีวกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2524.
เลขเรียกDS589.55.น2 ว44,303.482 ว17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนา กรณีศึกษา : บ้านนา หมู่ 1 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม / โ...
ชื่อผู้แต่งนันทนา ยี่สาร.
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา