Found: 536  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อสังหาริมทรัพย์" ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 37 และ โครงการนำร่องเพื่อสร้างฐานข้อมูลระดับชาติทางด้านธุรก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2537.
เลขเรียก333.33 อ443
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์อสังหาริมทรัพย์ยุคฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย? / มานพ พงศทัต.
ชื่อผู้แต่งมานพ พงศทัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกHD1375 .ม645 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี กรุงเทพธุรกิจ : ทศวรรษเศรษฐกิจฟองสบู่ เหลียวหลังแลหน้าพลิกฟื้นประเทศไทย / กรุงเทพธุรกิจ; ดวงกม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2540.
เลขเรียก330.9593 ท234
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิธีแก้กลโกงที่ดิน / ไชยยศ เหมหะรัชตะ.
ชื่อผู้แต่งไชยยศ เหมะรัชตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538.
เลขเรียก658 ช882ส 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิสัยเท็จพังเศรษฐกิจไทย / ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
ชื่อผู้แต่งประศาสน์ ตั้งมติธรรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2546.
เลขเรียกHC445 .ป4634 2546,330.9593 ป17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กลโกง ธุรกิจบ้านและที่ดิน เล่ม 1 / ทันพงษ์ รัศนานันท์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2533.
เลขเรียก346.043 ร192 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กลโกง ธุรกิจบ้านและที่ดิน เล่ม 1 / ทันพงษ์ รัศนานันท์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายน้ำ, 2537.
เลขเรียก346.043 ร192 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กลโกง ธุรกิจบ้านและที่ดิน เล่ม 2 / ทันพงษ์ รัศนานันท์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายน้ำ, 2537.
เลขเรียก346.043 ร192 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กลโกงธุรกิจบ้านและที่ดิน / ทันพงษ์ รัศนานันท์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2532.
เลขเรียกHD7287 ก286 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กลโกงธุรกิจบ้านและที่ดิน / ทันพงษ์ รัศนานันท์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สเปซ, 2537.
เลขเรียก333 ร192 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 กลยุทธ์ อสังหาริมทรัพย์ ยุค "นายก ปู" / มานพ พงศทัต
ชื่อผู้แต่งมานพ พงศทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี วาย พริ้นติ้ง, 2556.
เลขเรียก333.33 ม443ย 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20ปีสมาคมอาคารชุดไทย / จัดทำโดย สมาคมการค้าอาคารชุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสารมวลชน กจำกัด, 2546.
เลขเรียกHD7287.67.ท9 ย318 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 กลยุทธ์อสังหาริมทรัพย์ ยุค คสช. / มานพ พงศทัต
ชื่อผู้แต่งมานพ พงศทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนภัทร (2006) พริ้นติ้ง, 2558.
เลขเรียกHD 1375 ม25ก 2558,333.33 ม443ย 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีศุภาลัย...ตำนานแห่งความสำเร็จ = Supalai's 25th anniversary the legend of success / ศุภาลัย
ชื่อผู้แต่งศุภาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2557
เลขเรียกHD1379 ศ-ย 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีศุภาลัย...ตำนานแห่งความสำเร็จ = Supalai's 25 anniversary the legend of success / บริษัท ศุภาลัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ.ศุภาลัย จำกัด, 2558.
เลขเรียกHD1379 ย316 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา