Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าประเวณี : สังคมไทยจะไปทางไหน = Prostitution : which direction is Thailand going to take? / ว...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิผู้หญิง กฏหมายและการพัฒนาชนบท และ ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียกHQ242.55.A5 ก444 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าประเวณี : สังคมไทยไปทางไหน รวมบทความในเวทีวิชาการและความคิดเห็นที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ = Prost...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์. ศูนย์สตรีศึกษา. มูลนิธิผู้หญิง กฏหมายและการพัฒนาชนบท.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศููนย์สตรีศึกษา, 2547.
เลขเรียก306.74 ช762ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้ามนุษย์ : พินิจในแนวสตรีนิยม ในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ต กระบานการทางกฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐ / ...
ชื่อผู้แต่งจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHV1448.ท9 จ46,364.15 จ169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาพื้นฐานวิชากฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว = Tourism laws / กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งกิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.
เลขเรียกKPT3425 .ก66 2550,915.93012 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย / โดย วิชัย รูปขำดี.
ชื่อผู้แต่งวิชัย รูปขำดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550.
เลขเรียกHQ 281 ว32 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกข้อตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกรณีการค้าหญิงและเด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน, 2544.
เลขเรียกHQ242.55.A5 บ268 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาโสเภณี : การแสวงหามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสมในประเทศไทย / โดยสุนีย์ มัลลิกะม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียกHQ242.55.ก5 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยทัศนคติของข้าราชการตำรวจกองปราบปราม ที่มีต่อการจดทะเบียนโสเภณี / โดย ก่อเกียรติ เอี่ย...
ชื่อผู้แต่งก่อเกียรติ เอี่ยมบุตรลบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521.
เลขเรียกHQ242.55.ก5 ก55 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบัญญัติกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยว...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ป.ป.ป., 2539.
เลขเรียกHQ242.55.A5 ส63,344.046 ค691ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่วมแรงแบ่งปันรัก : สภาพและข้อเท็จจริงแห่งปัญหาโสเภณีและเอดส์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกHQ242.55.ก5 ม56,363.44 ร158
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะลึกการค้ามนุษย์ในธุรกิจทางเพศว่าด้วยการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย / กองบรรณา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพิทักษ์สตรี, 2559.
เลขเรียกHQ111 จ758,364.153 จ758 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา