Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP & Gap Nakhonpathom / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์[นครปฐม : สำนักงาน], 2554.
เลขเรียกHC445.Z9C58 อ972 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดนครปฐม / คณะทำงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552].
เลขเรียกHN700.55.น2 ส613
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจชุมชนใน...
ชื่อผู้แต่งพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB2324 พ44 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการแข่...
ชื่อผู้แต่งสุนิสา ละวรรณวงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB2324 ส73 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ฟ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประท...
ชื่อผู้แต่งอภิชา พรเจริญกิจกุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2324 อ46 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในภูมิภาคตะวันตกของประเท...
ชื่อผู้แต่งจิตพนธ์ ชุมเกตุ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกHD38 จ64 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ = Research abstracts and creative works : โครงการประชุมวิชาการแ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย (ครั้งที่ 3 : 2553 : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบัน ; [กรุงเทพฯ] : เครือข่าย, 2553.
เลขเรียกZ5816.ศ529 ก482 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกภูมิปัญญาเพื่อสร้างตำนานสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย : กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุร...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 7.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2548].
เลขเรียกHC445.Z9P63 ศ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : ภาคนิพนธ...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ศิริวงษ์
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553
เลขเรียกภพ 307.72 พ272ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนและความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษ...
ชื่อผู้แต่งนพพร จันทรนำชู
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกHG2039.ท9 น33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัด...
ชื่อผู้แต่งรัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกHN700.55.Z9น2 ร62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยโครงการวิจัยความมั่นคงในชีวิต Life security research project ม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยคริสเตียน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2553.
เลขเรียกHN700.55.A8 ม56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการตุ๊กตาผ้า ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี / โดย วราพร อางนานน...
ชื่อผู้แต่งวราพร อางนานนท์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกHF5415.12.ท9 ว46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมสมดุล : เพิ่มมูลค่าด้วยคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ / ดวงพร คำนูณวัฒน์ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งดวงพร คำนูณวัฒน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
เลขเรียกHC445.Z9 ว 2560,306.4 ด211ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมสมดุล : เพิ่มมูลค่าด้วยคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ / ผู้เขียน ดวงพร คำนูณวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
เลขเรียกHN700.592.C6 ว394,306.4 ว394
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา