Found: 719  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ลักษณะอุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทย" บรรณานิทัศน์ศึกษาและบทวิเคราะห์ เปรียบเทียบญี่ปุ่น : รายงานการวิจั...
ชื่อผู้แต่งไว จามรมาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียกHD2346.T35 .ว92
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อาชีพอิสระ...หนทางสู่ความร่ำรวย / จารุณี จันทร์ลอยนภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2550.
เลขเรียกHF5382.5.T5 ส63 2550,331.702 ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10th anniversary mai Market for Alternative Investment : stock focus / ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ. ; ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553, [2010]
เลขเรียกHG5750.55.A3 ท592 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ไอเดียธุรกิจเล็กๆ ทำง่ายกำไรดี / นิกข์นิภา สหัสโยธิน
ชื่อผู้แต่งนิกข์นิภา สหัสโยธิน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2552
เลขเรียกHD 62.5 น31 2552,658.4 น72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี MDICP การพัฒนา SMEs ไทย สู่ทศวรรษใหม่อย่างยั่งยืน / โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับค...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2552.
เลขเรียกHD 3616 .T5 ก17ส 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากวิสาหกิจชุมชน จ.นนทบุรี
เลขเรียก688.8 ย318 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง212 วิธีชี้ทางรวย : แบบครบเครื่อง 360 องศา / เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550.
เลขเรียกHF5386 ก768ว,658.4 ก84ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 อาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่ เล่ม 1 / รวบรวมโดยเสาวลักษณ์ สุขสมัย ; บรรณาธิการเล่ม, โอภาส เพ็งเจริญ.
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ สุขสมัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2544.
เลขเรียกHF5382.5.T5 ส945,658.041 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปีเวทีธุรกิจชุมชน : ร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น / เครือข่ายชุมชนชาวชัยนาทและเพ...
ชื่อผู้แต่งเครือข่ายชุมชนชาวชัยนาทและเพื่อน
พิมพลักษณ์ชัยนาท ; วัดหัวตะพาน, 2545.
เลขเรียกHD9736.ท9 ค48 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 G เพื่อการพัฒนาคุณภาพ / Tomozo Kobata ; แปลและเรียบเรียง ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งโกบาตะ, โทโมโซ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544.
เลขเรียกHD62.15 ก93 2544,658.4 ก85ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ปี ศงป. เพื่อประชาชน / ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน (ศงป....
ชื่อผู้แต่งศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2547.
เลขเรียกHG5750.55.A3 ห931,332.3 ห931 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ปี ศงป. เพื่อประชาชน / ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์, 2547.
เลขเรียกHD62.7 ห525 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5ปี ศงป. เพื่อประชาชน / ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2547.
เลขเรียกHD62.8 ห931 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFamily business รวย-รอดอย่างมืออาชีพ / ธงชัย สันติวงษ์.
ชื่อผู้แต่งคณะวิจัย 106 ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เออาร์ไอพี, 2554.
เลขเรียกHD62.25 .ค36 2554,658.022 ฟ851 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFood truck ใครๆก็รักครัวเคลื่อนที่ / มินู [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งมินู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สเต็ปส์, 2558
เลขเรียก641.575 ม3541ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา