Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศานา / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อคิดรอบตัว / พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
ชื่อผู้แต่งพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมแทงตลอดในธรรม, 2553.
เลขเรียกAC159 พ358ข 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์กู้วิกฤตชาติ / พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว).
ชื่อผู้แต่งพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิธรรมกาย, 2543.
เลขเรียก294.3444 ภ473ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตกับการแก้ปัญหาชีวิต / ธรรมประทีป ; นามแฝง
ชื่อผู้แต่งธรรมประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สหมิตร, 25-
เลขเรียกBQ5405 .ธ44,158 ธ444ช
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว / พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ text
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2556
เลขเรียกBQ5630.V5 พ339ช 2556,294.35 พ17ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดับทุกข์ได้ด้วยลมหายใจ / หลวงพ่อปัญญานันทะ
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธรรมสภา, 2543.
เลขเรียกBQ4165 ป524ด,294.32 ป113ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถึงเวลามารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2543.
เลขเรียกBQ4570.E8 พ471 2543,294.35 พ331ถ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้าไม่ยึดอะไรในสิ่งรู้ ก็จะอยู่ สงบ พบเยือกเย็น / [BOOK] พุทธธมโมภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธธมโมภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกBQ4190 พ832พ 2549,294.3 พ827ถ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทันโลก ทันธรรม / พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
ชื่อผู้แต่งพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมแทงตลอดในธรรม, 2553.
เลขเรียกBQ5505 พ358ท 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข / สนอง วรอุไร ; ฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา [รวบรวมและ]เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสนอง วรอุไร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.
เลขเรียกBQ4570.ช6 ส33 2549,294.3444 ส35ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องธรรปฏิบัติ [sound recording] / โดย มูลนิธิอุทยานธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอุทยานธรรม, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะศักดิ์สิทธิ์ / ว.วชิรเมธี.
ชื่อผู้แต่งว.วชิรเมธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ธรรมะ, 2552.
เลขเรียกBQ4570.L5 ว111ธศ 2552,294.3444 ว11ธ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะหน้าเด้ง / สม สุจีรา [text]
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
เลขเรียกBQ4570.P76 ส44,294.34 ส231ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธัมมิกสังคมนิยม = Dhammic socialism / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548
เลขเรียกBQ4570.S7 พ831ธ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา