Found: 406  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง38 มงคลชีวิตหลักปฏิบัติของคนดี / พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2553?.
เลขเรียกBQ1369 พ4ม,294.3444 พ17ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDhamma ... made easy in English / ชมรมบัวชมพู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, [2535?]
เลขเรียกBQ4190 ธ321
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDhamma...made easy in english / ชมรมบัวชมพู.
ชื่อผู้แต่งชมรมบัวชมพู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2540.
เลขเรียกBQ4190 .ช44 2540
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDharmmabote interview / หลวงตาจันทร์พี มณีวงศ์ ; เรียบเรียงเขียนตามหลวงตาโดย เอกชัย ศรีบัณฑิต
ชื่อผู้แต่งพระจันพี มณีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หลวงตาจันทร์พี มณีวงศ์, 2557, [2014]
เลขเรียกBQ135 พ323D ล.5 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก.ข.ศีลธรรม / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาส ภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543.
เลขเรียก294.304 พ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีธรรมกาย / : บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย / ปยุตโต.
ชื่อผู้แต่งปยุตโต.
พิมพลักษณ์กรุงเเทพฯ : บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด , 2560.
เลขเรียกBQ6337.P3P7 พ349ก 2560,294.365 ป164ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : พิมพ์อำไพ, 2542.
เลขเรียกBQ6337.ป3ธ45 ธ45 2542,294.3013 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกัลยาณมิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2529-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการช่วยเหลือตนเอง : ชัยชนะ 8 ประการ และสายธารแห่งศรัทธา / วศิน อินทสระ.
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 2532.
เลขเรียกBQ5495 ว357 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการช่วยเหลือตนเอง : ชัยชนะ 8 ประการ และสายธารแห่งศรัทธา / โดย วศิน อินทสระ.
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 2535.
เลขเรียกBQ5495 ว53 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการส่งเสริมกระบวนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมในหลักสูตรธรรมศึ...
ชื่อผู้แต่งธนเทพพร เดชประสาท.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB1028.26 ธ33 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง การดับเป็นสุขอย่างยิ่ง / คำบรรยายพิเศษของพุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม, 2528.
เลขเรียกBQ4138.ท9 พ72 2528,294.304 พ244ก(1) 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ : ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ / สุมน อมรวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสุมน อมรวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการกิตติเมธีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542.
เลขเรียกBQ4075 .ส74 2542,370.1523 ส841ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา