Found: 179  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2563
เลขเรียกKPT4720 ว67 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ.พิศดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2558 ) / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ text
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2558
เลขเรียกKPT4720 ว232 2558,345.08 ว559ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2562) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.
เลขเรียกKPT1572 ว6ส 2562,346 ว559พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพิเศษ ฉบับสอบ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / เพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ by Desire Group.
ชื่อผู้แต่งเพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Desire Group, 2553.
เลขเรียกKPT 1572 พ66 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพิเศษฉบับสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / เพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ.
ชื่อผู้แต่งเพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Desire Group, 2553.
เลขเรียกKPT1572 พ276 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: เอกสารการสอนชุดวิชา 41341 = Procedural law 1 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526.
เลขเรียก347 กญ118
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย / เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.
ชื่อผู้แต่งเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกHJ191.T4 ก473 2543,336 ก763ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบศาลยุติธรรมของไทย / เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน.
ชื่อผู้แต่งเฉียงตะวัน ยอดดำเนิน
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2560.
เลขเรียก353.4 ฉ499ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2562.
เลขเรียกKPT1710 ป17111 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคสอง : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฏหมายวิธีพิจารณา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2563 [2020]
เลขเรียกKPT70 .ค58 2563,340.076 ค356 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / บุญเพราะ แสงเทียน
ชื่อผู้แต่งบุญเพราะ แสงเทียน 2477-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540.
เลขเรียก347.9 บ522ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา