Found: 82  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี คลังออมสิน พุทธศักราช 2456 - 2556 / ธนาคารออมสิน.
ชื่อผู้แต่งธนาคารออมสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ปัญหาในสามก๊ก / โดย โกวิท ตั้งตรงจิตร
ชื่อผู้แต่งโกวิท ตั้งตรงจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2553.
เลขเรียกPL2501 ก951,895.1 ก87ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 2528-2558.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน, 2558.
เลขเรียกHG1615 ก-ส 2558,334.7 ส647 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย 2485-2535 / ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2535.
เลขเรียกHG3300.55.A7 ธ241ป 2535,332.1109 ธ15ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485-2545 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารฯ, 2545.
เลขเรียกHG3300.55.A7 ธ361,332.11 ธ15ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 พรรษา มหาราชินี : ธนาคารสมองร่วมพัฒนาประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547
เลขเรียกDS578.32.ส731 ค123จ 2547,307.14 จ52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง82 ปี คึกฤทธิ์ ปราโมช บริหารงานสไตล์คึกฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามรัฐ, [2536].
เลขเรียกDS570.6.K7 ป818 2536,923.2593 ป818 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Developing its resources for top quality service / ธนาคารกรุงไทย].
ชื่อผู้แต่ง[ธนาคารกรุงไทย].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป, 2540?].
เลขเรียกHG3300.55.A8K78 ธ38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe fall of Thai banking : กรณีศึกษาฉบับคลาสสิก / วิรัตน์ แสงทองคำ.
ชื่อผู้แต่งวิรัตน์ แสงทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รามาการพิมพ์, 2548.
เลขเรียกHG2031.T5 ว65 2548,332.109593 ว37ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Practical Philosophy มนัส ลีวีระพันธุ์ กับ ปรัชญาชีวิตที่พิชิตได้ / มนัส ลีวีระพันธุ์ text
ชื่อผู้แต่งมนัส ลีวีระพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.พล (1996), 2558
เลขเรียกCT1548.M36 ม3ด 2558,923.3593 ม164P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองของไทย / ลิขิต ธีรเวคิน.
ชื่อผู้แต่งลิขิต ธีรเวคิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกJQ1745.A1 ล67 2543,320.9593 ล413ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองไทยกับธนาคารแห่งประเทศไทย / พัชรี สิโรรส, สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งพัชรี สิโรรส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, 2536
เลขเรียก332.11 พ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจการธนาคารแห่งประเทศไทยในสิบปีแรกและในรอบปีที่ยี่สิบ และข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับนโยบายและผลทางด...
พิมพลักษณ์พระนคร : ศิวพร, 2511.
เลขเรียกHG3300.57 ก6 2511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนจะถึง--วันนี้ / บรรณาธิการโดย วิโรจน์ กลั่นเปา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ไทยวัฒนาพาณิช, 2525.
เลขเรียกHG3300.55.A8B3 ก354 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา