Found: 118  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ทศวรรษธงชาติไทย (พ.ศ. 2460- พ.ศ. 2560) / ว. อำพรรณ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งว. อำพรรณ ผู้แต่ง
เลขเรียก929.92 ว111ส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจทั้งชาติ / ปานิชาติ ธัญญะผล, บรรณาธิการโครงการ ; Jenjira van der Linden, น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561
เลขเรียกCR115.T4 ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี พิภพ ธงไชย "ทางเลือก" ที่ข้ามพ้นวาทกรรม / [บรรณาธิการ สุริยะใส กตะศิลา]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), 2548.
เลขเรียกCT1548.พ6365 ห23 2548,923.2593 พ36ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี พิภพ ธงไชย "ทางเลือก" ที่ข้ามพ้นวาทกรรม / บรรณาธิการ, สุริยะใส กตะสิลา.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : คณะกรรมการรณรงค์เพื่ประชาธิปไตย (ครป.), 2548.
เลขเรียกDS578.32.พ36 ห111 2548,923.7 ห111 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLife / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548.
เลขเรียกBQ4570.L5 ว625 2548,895.918 ว115ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย. เล่ม 39 : อุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2558
เลขเรียกKT2821 ส63 2558,349.593 ส691ก 2558 ล.39
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลับบ้านแม่ / พิภพ ธงไชย
ชื่อผู้แต่งพิภพ ธงไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2558.
เลขเรียกDS582.6 พ64,959.3 พ713ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนเสาธง-สมอราย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จัง...
ชื่อผู้แต่งกรรณิกา สายทอง
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550-2552) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง อำเภอป่า...
ชื่อผู้แต่งสถิตย์ เคว็จดำ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรำเพลงหน้าพาทย์กลมในการแสดงโขน / ธีรเดช กลิ่นจันทร์ = Klom dance patterns in Khon / Teeradach Kl...
ชื่อผู้แต่งธีรเดช กลิ่นจันทร์ 2512.
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคติความเชื่อและรูปแบบตุงกระด้างที่พบในจังหวัดลำปาง = A study on religious beliefs and icono...
ชื่อผู้แต่งชุติมา สุภาพ.
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคติความเชื่อและรูปแบบตุงกระด้างที่พบในจังหวัดลำปาง = A study on religious beliefs and iconog...
ชื่อผู้แต่งชุติมา สุภาพ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.
เลขเรียกBQ5125.F6 ช73 2530
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองในประวัติศาสตร์ธงชาติไทย / ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม.
ชื่อผู้แต่งชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.
เลขเรียกJC347.ท9 ช36,929.92 ช15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา